no-script

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca może skorzystać z wielu ulg oraz odliczeń, dzięki którym może znacząco zmniejszyć kwotę podatku do zapłaty. Sprawdź, przy jakich formach opodatkowania możesz obniżyć swój podatek i o ile.

I. Co można odliczyć od podatku?

1. Składki zdrowotne

Podatek w pierwszej kolejności ulega obniżeniu o kwotę na składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli na Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ). Odliczona kwota nie może być większa niż 7,75% podstawy wymiaru składki. Kwotę składki do odliczenia ustala się na podstawie dokumentu potwierdzającego dokonanej opłaty.

Składkę zdrowotną mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28),
 • karty podatkowej (PIT-16A).

2. Ulga prorodzinna

Przedsiębiorca może ubiegać się o odliczenie ulgi z tytułu wychowywania małoletniego dziecka od podatku, a także zwrot niewykorzystanej ulgi (do wysokości zapłaconych w danym roku podatkowym składek ZUS i składki zdrowotnej).

Ile dziecko może mieć lat, aby móc skorzystać z ulgi?

 • Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia.
 • Osoby uczące się lub studiujące w wieku 18-25 lat, których dochód nie jest wyższy nić 3 089 zł.
 • Dzieci otrzymujące zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną.

O ulgę mogą się ubiegać osoby, które:

 • wykonuję władzę rodzicielską w stosunku do małoletniego dziecka,
 • pełnią funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nimi zamieszka,
 • sprawują opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Z ulgi mogą jednocześnie skorzystać oboje rodziców. 

Wysokość ulgi na dzieci

Wysokość ulgi na dzieci zależy od liczby wychowywanych dzieci. Za każdy miesiąc kalendarzowy wynosi ona:

 • 92,67 zł za opiekę nad jednym dzieckiem,
 • 92,67 zł za opiekę nad dwojgiem dzieci, przy czym jest to kwota na każde dziecko,
 • troje dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko oraz 166,67 zł za trzecie dziecko,
 • czworo i więcej dzieci – 92,67 zł za pierwsze i drugie dziecko, 166,67 zł za trzecie dziecko i 225 zł za czwarte i następne dzieci.

Odliczenie nie może przekroczyć sumy przekazanych w trakcie roku podatkowego składek na ZUS. 

Podatnik może skorzystać z ulgi prorodzinnej jeśli kwota roczna wynosi do:

 • 1 112,04 zł – na jedno dziecko. Tylko w tym przypadku występuje limit dochodów. Jeśli podatnik po odliczeniu składek na ZUS nie przekracza 112 000 zł, zaś dochód podatnika, który nie jest w związku małżeńskim, nie przekroczyły w roku podatkowym 56 000 zł.
 • 1 112,04 zł – na dwójkę dzieci,
 • 2 000,04 zł – na trzecie dziecko,
 • 2700,00 zł – na czwarte i kolejne dziecko.

Składkę zdrowotną mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36).

II. Co można odliczyć od dochodu?

1. Składki na ubezpieczenie społeczne (ZUS)

Od dochodu można odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Obejmuje to zapłacone składki przedsiębiorcy oraz jego współpracowników. Natomiast w przypadku zatrudnionych pracowników, można odliczyć jedynie do wysokości dochodu.

Składkę ZUS mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28),
 • karty podatkowej (PIT-16A).

Dodatkowo można odliczyć od osób zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie (PIT-37).

2. Wpłaty na IKZE

IKZE to Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, które przedsiębiorca może odliczać od przychodu w przypadku ryczałtu lub od dochodu (podatek liniowy i skala podatkowa).  Przedsiębiorca może wpłacić na IKZE w 2021 r. wynosi 6 310,80 zł.

Wpłaty na IKZE mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

3. Darowizny

Darowizny mogą być przekazywane w różnej formie, nie tylko pieniężnej. Ich suma nie może być większa niż 6% uzyskanego dochodu w ciągu roku. Występuje jednak wyjątek, w którym darowizna może być większa, ale nie może przekraczać dochodu. Są nimi darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych.

Przedsiębiorca może odliczyć w swojej firmie darowizny na:

 • kościół, 
 • charytatywno-opiekuńcze kościoła i kościelnych osób prawnych,
 • organizacje społeczne,
 • krwiodawstwo.

Należy jednak pamiętać, żeby darowizna:

 • została dokonana w danym roku,
 • nie została ona uznana jako koszt uzyskania przychodów,
 • nie została zwrócona w żadnej formie,
 • nie została odliczona wcześniej od przychodu.

Darowiznę mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

4. Strata podatkowa

Jeśli się okaże, że przedsiębiorstwo osiągnęło stratę, to może ją odliczyć od dochodu z tego źródła, z którego ją poniesiono. Do 50% straty w ciągu roku. Przedsiębiorca może to zrobić w ciągu 5 lat, ponieważ po tym terminie zostaje przedawniona. Jednak można ją rozliczyć na bieżąco lub na koniec roku.

Stratę podatkową mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • podatku liniowego (PIT-36L),

5. Ulgi

– Ulga na Internet

Z ulgi można skorzystać jednorazowo w ciągu całego swojego życia, dwa lata z rzędu. Koszt opłat za internet nie może być większy nić 760 zł  ciągu roku oraz trzeba posiadać fakturę wraz z potwierdzeniem dokonywania opłat.

Należy pamiętać, że koszty za internet nie mogą być wcześniej wliczone w koszty prowadzenia działalności, ponieważ wtedy ta ulga nie przysługuje. Dodatkowo ulga obejmuje wyłącznie koszty korzystania z internetu i nie obejmuje dodatkowych wydatków np. instalacji, serwisu).

Ulgę na internet mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

– Ulgi dla osób niepełnosprawnych

Aby skorzystać z tych ulg, należy posiadać orzeczenie  o niepełnosprawności lub być opiekunem, na których utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Muszą być one jednak spokrewnione, a dochody osoby niepełnosprawnej nie mogą być wyższe niż 9 120 zł w danym roku podatkowym.

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać ulgi na:

– na leki (koszt leków minus 100 zł za miesiąc),

– sprzęt rehabilitacyjny,

– samochód (do kwoty 2 280 zł).

Można je odliczyć od dochodu, tylko i wyłącznie jeśli  nie zostały zwrócone podatnikowi w żadnej formie oraz nie zostały w całości sfinansowane ze środków:

 • zakładowego funduszu aktywności, 
 • zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 
 • zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 • Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W momencie kiedy koszty zostały sfinansowane częściowo, podatnik może odliczyć różnicę pomiędzy kwotą dofinansowania a kwotą wydatku. Oczywiście należy posiadać fakturę na leki i sprzęt rehabilitacyjny oraz akt własności/współwłasności w przypadku samochodu.

Ulgę na internet mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),
 • ryczałtu ewidencjonowanego (PIT-28).

Dodatkowo można odliczyć od osób zatrudnione na umowę o pracę oraz zlecenie (PIT-37).

– Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Dzięki tej uldze można odliczyć  od 10% do 30% kosztów od uzyskanych przychodów, które zostały poniesione na prace rozwojowe lub badania naukowe. Ich celem powinno być zwiększenie wiedzy lub wykorzystanie jej do tworzenia nowych rozwiązań w firmie.

Darowiznę mogą odliczyć przedsiębiorcy opodatkowani według:

 • skali podatkowej (PIT-36),

podatku liniowego (PIT-36L)

III. Pozostałe.

Wpłata 1% podatku a rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP)

Wiele osób błędnie myśli, że wpłata 1% OPP można odliczyć od podatku dochodowego. Podatnik może jedynie przekazać 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego  z podatku, który musi zapłacić. Nie obciąża to w żaden dodatkowy sposób podatnika, ale nie jest to również forma darowizny. 

Można to zrobić podczas składania deklaracji podatkowej. W momenie kiedy składamy więcej formularzy, to na każdym z nich można wpisać inną organizację.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły