no-script

Zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być współfinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby je otrzymać, przedsiębiorca musi spełnić szereg wymagań. Z poniższego artykułu dowiesz się, ile wynosi takie dofinansowanie oraz jakie kryteria trzeba spełniać, aby je uzyskać. Dzięki temu pracodawca może znacznie obniżyć koszty zatrudnienia takiego specjalisty.

Kim jest osoba niepełnosprawna?

Przede wszystkim musi ona posiadać status osoby niepełnosprawnej. Wnioski są weryfikowane przez wojewódzkie i powiatowe zespoły do spraw orzeczenia o niepełnosprawności. Powinno się w nim znajdować stopień niepełnosprawności osoby ubiegającej się o takie orzeczenie.

Dotyczy to osób, których stan psychiczny, fizyczny oraz umysłowy trwale/okresowo ewidentnie ogranicza, utrudnia lub uniemożliwia pełnienie podstawowych ról w społeczeństwie, a przede wszystkim wykonywania pracy zawodowej. Aktualnie wyróżnia się 3 stopnie niepełnosprawności:

 • lekki,
 • umiarkowany,
 • znaczny.

Kto może się starać o dofinansowanie z tytułu zatrudnienia osób niepełnosprawnych?

Aby ubiegać się o dofinansowanie PFRON, pracodawca musi spełniać poniższe wymagania:

 • Pracownik musi posiadać orzeczenie o swojej niepełnosprawności lub prawomocny wyrok sądu o przyznaniu renty z tego tytułu.
 • Firma, która zatrudnia poniżej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy. Jeśli zatrudnia powyżej, to wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych musi wynosić minimum 6%.
 • Wynagrodzenie musi być wypłacane terminowo z ewentualnym opóźnieniem do 14 dni.
 • Pracownicy niepełnosprawni muszą być zatrudnieni w formie: umowy o pracę, wybory, mianowania, powołania lub spółdzielczej umowy o pracę.
 • Wynagrodzenie takiego pracownika musi być wypłacane za pomocą jednej z poniższych form:

– na rachunek bankowy,
– rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
– na adres zamieszkania tego pracownika, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania kwot pieniężnych.

 • Należy również wykazać tzw. efekt zachęty metodą ilościową lub jakościową.
 • Pracodawca nie może posiadać zaległości wobec funduszu PFRON powyżej 100 zł.
 • Wynagrodzenie osoby niepełnosprawnej nie może być finansowane ze środków publicznych. Nie zaliczają się do tego jedynie środki publiczne z dochodów publicznych lub prowadzonej działalności (art. 26b ust 8 ustawy o rechabilitacji)

Przedsiębiorca nie może się ubiegać o dofinansowanie PFRON jeśli:

 • Dana osoba niepełnosprawna ma ustalone prawo do emerytury.
 • Pracownik niepełnosprawny jest zatrudniony w formie umowy cywilnoprawnej m.in. umowy o działo, zlecenie.
 • Przedsiębiorstwo według kryteriów Unii Europejskie znajduje się w tzw. trudnej sytuacji finansowej. 
 • Dofinansowanie przekroczyłoby kwotę 10 mln euro rocznej pomocy na zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych.
 • Przedsiębiorca nie zwrócił jeszcze wcześniej przyznanych środków na mocy decyzji Komisji Europejskiej.

Ile wynosi wysokość dofinansowania z PFRON?

Jest ona ściśle zależna od stopnia niepełnosprawności naszego pracownika:

 • Stopień lekki – 450 zł.
 • Stopień umiarkowany – 1 200 zł.
 • Stopień znaczny – 1 950 zł.

Jeżeli pracownicy mają szczególne schorzenie, którymi jest: choroba psychiczna, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe, epilepsja, to powyższe dofinansowania zostają powiększone o kwoty:

 • Stopień lekki – 600 zł (w sumie kwota dofinansowania wynosi 1050 zł).
 • Stopień umiarkowany – 900 zł (w sumie kwota dofinansowania wynosi 2100 zł).
 • Stopień znaczny – 1 200 zł (w sumie kwota dofinansowania wynosi 3150 zł).

Należy pamiętać, że kwota miesięcznego dofinansowanie nie może być wyższa niż:

 • 75% poniesionych kosztów płacy w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą.
 • 90% poniesionych kosztów płacy w przypadku pracodawcy, który nie posiada działalności gospodarczej.

Do kosztów płacy zaliczamy wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi obowiązkowymi składkami na ubezpieczenie oraz składkami na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy.

Jak można ubiegać się o dofinansowanie PFRON?

Jak wspomnieliśmy na początku artykułu, dofinansowanie może przyznać Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Przedsiębiorca może komunikować się i złożyć wniosek w formie elektronicznej przez program informatyczny udostępniony przez PFRON. Jednak, aby otrzymać do niego dostęp, musi złożyć wniosek w formie dokumentu pisemnego, a Fundusz  w ciągu 14 dni od jego złożenia podeśle identyfikator i hasło do programu. Należy w nim wskazać osobę (imię, nazwisko, numer telefonu oraz mail), która będzie odpowiedzialna za kontakt z Funduszem. 

Po zarejestrowaniu przedsiębiorca będzie posługiwał się aplikacją SODiR. Trzeba również pamiętać, że jeśli pracodawca chce składać takie wnioski drogą elektroniczną, to może go podpisać za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub certyfikatu udostępnionego przez PFRON. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, przedsiębiorca musi:

 • Złożyć wniosek Wn-D wraz z informacją INF-D-P (oraz formularzem INF-O-PP lub INF-O-PR).
 • Dołączyć kopię dokumentów potwierdzających pełną nazwę pracodawcy oraz jej skrót, jeśli taki posiada, wraz z numerem: REGON i NIP.
 • Jeśli przedsiębiorca nie dostarcza powyższych dokumentów samodzielnie, musi napisać upoważnienie osoby przesyłającej dokumenty do występowania w jego imieniu.
 • Dokumenty należy złożyć do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy.

Po złożeniu niezbędnych dokumentów PFRON sprawdza, czy przedsiębiorstwo spełnia wszystkie kryteria. Do 14 dni roboczych pracodawca powinien otrzymać informację, czy udało mu się otrzymać dofinansowanie.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły