no-script

Prowadzenie spółki z o.o. obarczone jest podwójnym opodatkowaniem, co często zniechęca przedsiębiorców do wyboru takiej formy prawnej. Obawiają się nie tylko wysokiego opodatkowania, ale również skomplikowanego procesu wypłaty wypracowanego zysku. Jak wypłacić pieniądze ze spółki bez podatku? Czy wypłata dywidendy to jedyna metoda wypłaty środków ze spółki? Jakie inne alternatywne metody można wykorzystać w praktyce? W niniejszym artykule odpowiemy na te ważne pytania. Zapraszamy do lektury.

1. Czym jest podwójne opodatkowanie w spółce z o.o.?

Przedsiębiorca w momencie wypłaty pieniędzy ze spółki z o.o. jest zobligowany do odprowadzenia podatku nie tylko od osiągniętego dochodu, ale również od wypłaconej dywidendy. Tutaj dochód rodzi się tak samo po stronie wspólników. Takie uiszczanie podatku nosi nazwę „podwójnego opodatkowania”. Dzieje się to dlatego, że spółka z o.o. ma odrębną osobowość prawną i dysponuje odrębnym majątkiem, a tym samym wypłacanie i wpłacanie pieniędzy ograniczone jest szeregiem przepisów prawnych.

2. Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o i uniknąć podwójnego opodatkowania?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej wybieraną formą prawną wśród przedsiębiorców. Mimo popularności wielu z nich waha się działać w takiej formie ze względu na skomplikowane transakcje wypłaty środków, czy wyżej wspomniane „podwójne opodatkowanie”. 

Czy istnieje możliwość jednorazowej zapłaty podatku i korzystnego wypłacania zysków ze spółki? Tak. 

A więc jak wypłacić zysk ze spółki z o.o zgodnie z prawem? Jak ograniczyć podatki?

Właściciele spółki lub jej wspólnicy dysponują kilkoma rozwiązaniami w tym zakresie:

 • wypłata wynagrodzenia z tytułu powołania członka zarządu,
 • wynajem nieruchomości i ruchomości (np. samochody, maszyny)
 • koszty podróży służbowych i delegacji,
 • zatrudnienie na umowę o dzieło w spółce,
 • koszty szkoleń i kursów,
 • wystawianie faktur na rzecz spółki.
Jak wypłacać pieniądze ze spółki z o.o i uniknąć podwójnego opodatkowania

Te znane lub mniej znane sposoby wypłaty środków ze spółki z o.o. pozwalają na wygenerowanie kosztów w celu obniżenia podstawy opodatkowania. Im wyższe koszty, tym niższy podatek. Powinniśmy jednak pamiętać, by nie doprowadzić do sytuacji, gdzie koszty uzyskania przychodu przewyższają uzyskane przychody, ponieważ może to prowadzić do poniesienia straty przez spółkę.

Warto również wspomnieć o estońskim CIT, jako sposobie na obniżenie opodatkowania. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj: Estoński CIT – czym jest i komu się opłaca?. Z artykułu dowiesz się m.in. jakie korzyści płyną z tego opodatkowania i kto może z niego skorzystać.

Powyższe rozwiązania pozwolą zgodnie z prawem wypłacić środki pieniężne ze spółki tak, aby uniknąć podwójnego opodatkowania. Każde z tych rozwiązań powinniśmy dopasować do wysokości kwoty, jaką chcemy wypłacić. 

Zanim wdrożymy wspomniane rozwiązania, powinniśmy rozważyć skorzystanie z usług biura rachunkowego lub doradcy podatkowego. Działania w zakresie optymalizacji podatkowej wymagają specjalistycznej wiedzy i doskonałej orientacji w przepisach prawnych. 

Jeśli masz pytania dotyczące najlepszego rozwiązania dla Twojej firmy, zachęcamy do kontaktu. Formularz kontaktowy znajdziesz tutaj: https://altera.co/kontakt/. W Altera pomagamy klientom obrać optymalną strategię biznesową.

3. W jaki sposób wypłacić kapitał ze spółki z o.o.?

Mówiąc o wypłacie dywidendy wspólnikom z zysków za poprzednie lata, skumulowanych w kapitale zakładowym należy przytoczyć art. 192 K.s.h.: 

„Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowego, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku na ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowe, lub rezerwowe”.

Spółka z o.o. nie jest ograniczona maksymalną wysokością kwoty, jaką można wypłacić w ramach dywidendy, ponadto decyzję o podziale zysków z kapitału zakładowego podejmuje zgromadzenie wspólników w drodze uchwały.

Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

4. Dywidenda dla wspólnika spółki z o.o. — na czym polega?

Osobom fizycznym, posiadającym status wspólnika za poprzedni rok obrotowy przysługuje wypłata dywidendy. 

Wypłata dywidendy w spółce z o.o. stanowi przychód z kapitałów pieniężnych, będącymi osobami fizycznymi i pomniejszany jest o podatek w wysokości 19%. Wypłaty dywidendy zwolnione są ze składek ZUS. 

Zgodnie z art. 17 art. ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych do przychodów z kapitałów pieniężnych można zaliczyć:

 • dywidendy i inne przychody z tytułu dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych faktycznie uzyskane z tego udziału, w tym również:
  • dywidendy z akcji złożonych przez członków pracowniczych funduszy emerytalnych na rachunkach ilościowych,
  •  oprocentowanie udziałów członkowskich z nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) w spółdzielniach,
  • podział majątku likwidowanej osoby prawnej lub spółki,
  • wartość dokonanych na rzecz wspólników spółek, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń.

5. Kiedy odbywa się wypłata dywidendy w spółce z o.o.?

Co do zasady na termin wypłaty dywidendy ma wpływ zgromadzenie wspólników. Podejmowane są wtedy uchwały dotyczące podziału zysku, wypłaty zysku bądź pokrycia straty spółki. Odbywa się to dopiero po zbadaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego.

Wypłata zysku ze sp. z o.o. może odbyć się w formie środków pieniężnych lub innych aktywów (np. akcje, nieruchomości). Wysokość dywidendy do podziału uwzględnia zysk z poprzedniego roku obrotowego, niepodzielone zyski z lat poprzednich i kwoty z tytułu kapitału zapasowego czy rezerwowego. Pomniejszają ją m.in. niepokryte straty lub udziały własne.

Wypłata dywidendy dla udziałowców zobowiązuje na mocy prawa do uiszczenia podatku w wysokości 19%.

K.s.h. nie precyzuje formy wypłaty dywidendy. Najczęstszą, jaka pojawia się w spółce z o.o., jest wypłata dywidendy w postaci gotówki, w walucie polskiej.

Estoński CIT co podlega opodatkowaniu

6. Jak obliczyć wypłatę udziałów w spółce zoo?

Aby wyliczyć pojedynczy udział, należy podzielić łączną kwotę przeznaczoną na dywidendę przez sumę wyemitowanych udziałów. Wynik mnożymy przez ilość posiadanych przez siebie udziałów. Otrzymana kwota to wypłata dla wspólnika spółki z o.o.

Obowiązki uiszczenia podatku od dywidendy spoczywają na płatnikach, a nie podatnikach. Płatnik zobowiązany jest do odprowadzenia na rachunek bankowy właściwego Urzędu Skarbowego. Wpłaty należy dokonać do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany.

Warto wspomnieć o tym, że Polski Ład wprowadził nowe pojęcie, jakim jest „ukryta dywidenda”. Według Ministerstwa Finansów to wprowadzenie ograniczenia co do zaliczania niektórych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Działania te mają na celu przeciwdziałanie procedery unikania podatków podczas wypłaty pieniędzy ze spółki.

7. Jak wypłacać wynagrodzenia członkom zarządu w spółce z o.o.?

W tym wypadku wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. może odbywać się w formie wynagrodzenia z tytułu sprawowania funkcji członka zarządu. Powołanie członka zarządu lub prezesa odbywa się na mocy uchwały podczas zgromadzenia wspólników. Wynagrodzenie może być wypłacane cyklicznie co miesiąc bądź jednorazowo na koniec roku. 

Wynagrodzenie członka zarządu stanowi w spółce koszt, który pomniejsza podstawę opodatkowania.

Warto wspomnieć, że od 2022 r. wynagrodzenie członka zarządu zostało objęte składką zdrowotną w wysokości 9%. Płatnik nie tylko musi zapłacić podatek dochodowy (17% do progu 120000,00 zł, a powyżej progu 32%), ale również składkę na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak wypłacać wynagrodzenia członkom zarządu w spółce z o.o.

8. Wypłacanie pieniędzy ze spółki z o.o. – wystawianie faktur na spółkę

Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na wypłacenie pieniędzy ze spółki jest wystawianie faktur na rzecz prowadzonej spółki z o.o.

To rozwiązanie można połączyć z wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. Wspólnik nie tylko otrzymuje wynagrodzenie członka zarządu, ale również prowadząc działalność gospodarczą, może wystawiać faktury za świadczone usługi. Istotne jest, aby przedmiot świadczonych usług nie pokrywał się z obowiązkami członka zarządu. Nie można doprowadzić do sytuacji, w której wspólnik otrzymuje wynagrodzenie dwukrotnie z tego samego tytułu. Takie działanie mogłoby doprowadzić do kontroli skarbowej.

9. Umowa o prace i umowa o dzieło jako sposób na wypłacanie pieniędzy ze spółki

Alternatywnym sposobem wypłaty pieniędzy ze spółki jest podpisanie ze wspólnikiem umowy o dzieło.

By móc skorzystać z takiego rozwiązania, umowa o dzieło powinna być przygotowana zgodnie z ustawą o prawach autorskich. Kolejno jako wykonawca dzieła musimy przenieść prawa autorskie na spółkę i pamiętać o tym, że zakres prac nie może się pokrywać z obowiązkami członka zarządu lub świadczonymi usługami w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie ze stanowiskiem Sądu Najwyższego w wyroku z dnia 11 września 2013 r. jedyny członek zarządu będący jedynym wspólnikiem spółki nie może być zatrudniony z tytułu umowy o pracę. Wynika to z konfliktu interesów obejmowanych stanowisk.

Zgodnie z prawem, aby zatrudnić członka zarządu na podstawie umowy o pracę, należy zatrudnić go poprzez zawarcie umowy o pracę z radą nadzorczą lub pełnomocnikiem spółki. Co do zasady, w trakcie zgromadzenia wspólników ustanawia się pełnomocnika do takich czynności.

Umowa o pracę jest najmniej opłacalnym sposobem, gdyż wiąże się odprowadzaniem składek na ubezpieczanie społeczne, składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także zaliczki na podatek dochodowy.

Załóż spółkę z o.o. z Altera za 1 zł!

10. Wynajem powierzchni biurowej, delegacje i szkolenia sposobem na uniknięcie podwójnego opodatkowania

Kolejne koszty poniesione, jakie może wygenerować spółka w celu obniżenia podstawy opodatkowania to:

 • wypłata diety z tytułu podróży służbowych. Dieta przysługuje również osobom nieposiadającym statusu pracownika, czyli członkowi zarządu również może zostać wypłacona. Wypłata ta nie jest pomniejszana o podatek dochodowy.
 • Wynajem nieruchomości dla spółki. Jeśli jesteśmy właścicielem nieruchomości, która może być użyteczna dla spółki, możemy wynajmować nieruchomości. Świadcząc czynności np. z tytułu wynajmu powierzchni biurowej, należy pamiętać o podpisaniu umowy, bo wspólnicy nie mogą dowolnie dysponować zasobami spółki.
 • wypłata z tytułu poniesionych kosztów szkoleń.

Warto pamiętać przed wdrożeniem wyżej wspomnianych rozwiązań należy zapoznać się z obowiązkami oraz ograniczeniami związanymi, chociażby z przepisami regulującymi transakcje z podmiotami powiązanymi.

Przedsiębiorca, chcąc uniknąć podwójnego opodatkowania, może skorzystać ze skutecznych sposobów wypłacenia pieniędzy ze spółki. Niewątpliwie umożliwia to wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu, wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, zlecenia, czy też umowy o dzieło. W niektórych przypadkach optymalnym rozwiązaniem będzie wypłata dywidendy, ze względu na to, że jest wolna od składek ZUS. Co w porównaniu do umowy o pracę stanowi jej atut.

Pamiętajmy, że każde przedsiębiorstwo powinniśmy traktować indywidualnie i podpierać się odpowiednią podstawą prawną, by nie narazić się fiskusowi. Dlatego przy podejmowaniu decyzji wesprzyjmy się opinią doradcy podatkowego lub wyspecjalizowanego biura rachunkowego.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły