Sposób powiązania symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych

 

Symbol formularza/tytułu płatności*)

Opis

Rodzaj albo symbol rachunku bankowego1)

2

3

AKC–4/AKC4–zo, 

AKC–4/A, AKC–4/B, AKC–4/C, AKC–4/D, AKC–4/E, AKC–4/F, AKC–4/H, AKC–4/I, AKC–4/J, AKC–4/K, AKC–4/L, AKC-4/M, AKC-4/N AKC–WW, AKC–EN, 

AKC–ST/AKC–STn, AKC–WG, AKC–PA, AKC-U/A, AKC-U/S, AKC–P

wpłaty z tytułu akcyzy w obrocie krajowym, akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego        

da.

P–KOP/RG, 

P–KOP/MS

wpłaty z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin 

da.

CIT*)

podatek dochodowy od osób prawnych

IRP

CIT–10Z**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IRP

CIT–11R**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT–5 lub deklaracji CIT–6AR

IRP

CIT–6R**)

deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

IRP

CIT–6AR**)

deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

IRP

CIT–8

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

IRP

CIT–8AB, CI–8A, CIT–8B

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

IRP

CIT–9R**)

deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

IRP

CIT–14

deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji 

IRP

CIT–CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

IRP

CIT–NZ

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków 

IRP

DJB**)

inne dochody

in.d.

DSF–1

deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej

in.d

FIN–1

deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych

in.d.

GHD–1

wpłaty dopłat w grach hazardowych

in.d

GK**)

grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 

in.d.

GKP**)

grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

in.d.

GRY–zezwolenie*)**)

wpłata opłaty za udzielenie lub zmianę zezwolenia w grach hazardowych

c.

GRY–opłata*)**)

wpłata opłaty za zarejestrowanie automatu, urządzenia losującego lub urządzenia do gier

c.

POZOST.*)**)

in.d.

KP*)

podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej

KP PCC SD

Mandaty*)**

wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające
z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa

MANDATY

Mandaty JNG*)**)

wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa.

MAN-JNG

NBP

wpłaty z zysku NBP

in.d.

BGK

wpłaty z zysku BGK

in.d.

OPAL 

opłata paliwowa

o.

OEMIS

informacja w sprawie opłaty emisyjnej

o.

OEG-1

informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa

in.d

OPR**)

opłata restrukturyzacyjna

in.d.

PCC**)

podatek od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD 

PCC–2

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika

KP PCC SD 

PCC–3**)

deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PCC–4**)

zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych

KP PCC SD

PIT*)

podatek dochodowy od osób fizycznych

IRP

PIT–28

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

IRP.

PIT-28S

zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

IRP

PIT–36

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

IRP

PIT–36L

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%

IRP

PIT–36S

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

IRP

PIT–36LS

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku

IRP

PIT–37

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

IRP

PIT–38

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

IRP

PIT–39

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym

IRP

PIT–4R

wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT4R

IRP.

PPL*)

podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

IRP

PIT–7*)

podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

IRP

PIT–8AR

wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT8AR

IRP

PIT–CFC

zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych

IRP

PIT–NZ

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

IRP

PIT–NZS

deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku 

IRP

POG–5

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z więcej niż jednego załącznika do deklaracji POG5

da.

POG–5A

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/A

da.

POG–5C*)

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/C

da.

POG–5D

wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/D

da.

POG–P

wpłaty z tytułu podatku od gier dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera

da.

PU1*)**)

wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PIT-STD

PPD*)

zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych

IRP

PPE*)

zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych

IRP

PPW*)

podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych

IRP

PT

podatek tonażowy

in.d

PWS

zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku

in.d

PWS–2

zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji

in.d

SADAKC

wpłaty z tytułu akcyzy od importu, dotyczące zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia

da.

SADN

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia

c.

SADNW

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub 

wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

c.

VATIMP

wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VATIM

c.

POZDOCH

wpłaty z tytułu innych należności, np. mandatu, kar pieniężnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, opłaty za udzielone zezwolenie

c.

SD**)

podatek od spadków i darowizn

KP PCC SD 

SD–2

deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku

KP PCC SD

VAT–7

deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług

IRP

VAT–7K

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług 

IRP

VAT–7D

deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług 

IRP

VAT–8

deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

IRP

VAT–9M*)

deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

IRP

VAT–10*)**)

deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu

IRP

VAT–12

skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu

IRP

VAT–14

deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

da.

VAP–1

deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego

in.d

VAT–Z*)**)

zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

IRP

VAT–In*)**)

inne rozliczenia w podatku od towarów i usług

IRP

VCU-D/VCN-D

VAT(MOSS) wpłaty podatku VAT w zakresie procedury szczególnej VAT (unijnej i nieunijnej)

in.d

VIU-D (MOSS)

deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej  

w.

VIN-D (MOSS)

deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej

w.

WKE

wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

in.d.

WKP

wpływy z konfiskaty i przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa (z tytułu wyroków sądowych dotyczących np. oszustw, grabieży mienia, handlu narkotykami i innych)

in.d.

WNIBAN

wpłaty do wniosków dotyczących wydania banderoli 

da.

WOS

wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

in.d.

WRD*)**)

wpłata korzyści majątkowych przez partię polityczną lub komitet wyborczy, konfiskata i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, zwrot uszczuplonych należności publicznoprawnych, inne należności z wyroków sądowych

in.d.

WRO*)**)

wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłat za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Sądowych

in.d.

WZP–1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZP–1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy

in.d.

WZS

wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa

in.d.

WZS–1K

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał

in.d.

WZS–1M

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc

in.d.

WZS–1R

deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy

in.d.

WZD*)**)

wpływy ze zwrotów dotacji

in.d

ZpZ*)**)

zaległości z podatków zniesionych

in.d

 

1) Rodzaj albo symbol rachunku bankowego, do którego jest przypisany numer rachunku bankowego właściwy do dokonywania wpłat dotyczących symbolu formularza albo tytułu płatności wymienionego w kolumnie 1. 

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.