no-script

Premier Morawiecki ogłosił wdrożenie Tarczy Finansowej PFR 2.0, która obowiązuje od stycznia 2021 r. Wysokość dofinansowania i warunki, jakie trzeba spełnić, aby ją uzyskać, są zależne m.in. od strat i wielkości firmy. Dowiedz się z artykułu, czy Twoje przedsiębiorstwo może również ubiegać się o wsparcie.

Kto może liczyć na wsparcie z Tarczy PFR 2.0?

Wsparcie otrzymają wyłącznie przedsiębiorstwa, które spełniają określone warunki i kryteria. Pomoc ma obejmować aż 54 branż i jest kierowana do mikrofirm, małych, średnich i dużych firm. Tarcza PFR 2.0 nie obejmuje dofinansowaniem samozatrudnionych.

Jakie formy finansowania oferuje Tarcza Finansowa PFR 2.0?

Kwota udzielonego wsparcia będzie zależna m.in. od poziomu spadku przychodów oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wnioski można składać już od stycznia 2021 r.

Tarcza PFR 2.0 wyróżniła trzy formy możliwego finansowania:

 • Tarcza Finansowa dla MŚP Firm 2.0.

Obejmuje ona 54 branż i przewiduje ok. 8-10 mld zł (max. 14 mld zł) łącznej puli do rozdysponowania. Wnioski można składać od stycznia do lutego 2021 r. po zgodzie Komisji Europejskiej. Tarcza Finansowa dla MŚP Firm 2.0. zawiera 2 programy:

– Program dla mikroprzedsiębiorstw – subwencje finansowe w kwocie 18 tys. zł lub 36 tys. zł na zatrudnionego.

– Program MŚP – dofinansowanie kosztów stałych niepokrytych przychodami w formie subwencji finansowej w kwocie 70% starty brutto za okresie 01.11.20 r. do 30.04.21 r.

 • Tarcza Finansowa dla Dużych Firm 2.0.

Pomoc z Tarczy 2.0. mogą otrzymać przedsiębiorstwa ze wszystkich sektorów. Państwo przeznaczyło na to ok. 10 mld zł (max. 25 mld zł). Tutaj termin składania jest nieco dłuży, ponieważ podatnicy mogą go składać od stycznia do marca 2021 r. Przedsiębiorcy mogą się starać o:

– Pożyczki preferencyjne – nowy okres szkody COVID-19 od 01.11.20 r. do 31.03.21 r. pokrywanej umorzeniem do 75% straty EBITDA.

– Pożyczki płynnościowe – wydłużony okres do 6 lat oraz obniżone oprocentowanie.

– Instrumenty kapitałowe – na dotychczasowych zasadach.

 • Umorzenie 100% subwencji dla MŚP.

Można również złożyć wniosek o umorzenie, jeśli spadek obrotowy wynosił 30% w okresie IV-XII lub X-XII 2020 w stosunku do 2019 r. Podatnik może się o niego starać po roku od otrzymania subwencji z Tarczy Finansowej 1.0.

Główne założenia Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla mikrofirm:

 • Przedsiębiorstwa działające w 54 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Firmy zatrudniające od 1 do 9 pracowników oraz obroty lub suma bilansowa za 2019 r. poniżej 2 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w od kwietnia do lipca lub w czwartym kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Kwota subwencji zależna o wielkości spadku przychodów:

– 18 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów o 30-60%,

– 36 000 zł na zatrudnionego przy spadku obrotów powyżej 60%.

 • Maksymalna kwota subwencji to 324 000 zł.
 • Możliwość umorzenia do 100% w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 roku.
 • Wartość programu to 6,5 mld zł.
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego.
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla małych i średnich firm:

 • Przedsiębiorstwa działające w 54 branżach objętych restrykcjami z Polskiej Klasyfikacji Działalności.
 • Firmy zatrudniające od 10 do 249 pracowników oraz obroty poniżej 50 mln euro lub suma bilansowa poniżej 43 mln euro.
 • Spadek obrotów o minimum 30% w okresie IV-XII lub w IV kwartale 2020 w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 roku.
 • Subwencja wypłacana jest w kwocie 70% straty brutto (przed podatkiem) przedsiębiorstwa za miesiące od listopada 2020 roku do marca 2021 (styczeń-marzec 2021 r. na podstawie prognozy) z wyłączeniem rezerw na aktywa.
 • Maksymalna kwota subwencji to 3,5 mln zł i nie więcej niż 72 000 zł na pracownika.
 • Wartość programu to 6,5 mld zł.
 • Okres wypłat subwencji przez Polski Fundusz Rozwoju to 15 stycznia – 28 lutego. 
 • Wnioski składane za pośrednictwem bankowości elektronicznej w 17 bankach.

Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla Dużych firm:

 • Dla firm zatrudniających od 250 pracowników z obrotem powyżej 50 mln EUR.
 • Finansowanie udzielane przez PFR na bazie indywidualnej analizy finansowej w postaci:

– Finansowania płynnościowego,

– Pożyczek preferencyjnych,

– Instrumentów kapitałowych.

 • Aktualizacja warunków i wydłużenie istniejącego programu oraz wprowadzenie nowej wersji pożyczki preferencyjnej z nowym okresem szkody COVID do 31.02.2021 r. 

Lista PKD objętych programem Tarczy Finansowej PFR 2.0.

 • 17.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z – Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z – Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z – Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z – Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z – Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B – Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z – Działalność muzeów;
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Warunek dotyczący PKD uznaje się za spełniony w sytuacji, gdy zmiana kodu PKD została zgłoszona przez przedsiębiorcę do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.

Od dnia 5.02.2021 r. o pomoc mogą również ubiegać się przedsiębiorcy posiadający następujące kody PKD: 

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z  Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły