no-script

Sposób powiązania symboli formularzy/tytułów płatności z rachunkami bankowymi urzędów skarbowych

 

Symbol formularza/tytułu płatności*)

 

Opis

Rodzaj albo symbol rachunku bankowego1)
2 3

AKC–4/AKC4–zo, 

AKC–4/A, AKC–4/B, AKC–4/C, AKC–4/D, AKC–4/E, AKC–4/F, AKC–4/H, AKC–4/I, AKC–4/J, AKC–4/K, AKC–4/L, AKC-4/M, AKC-4/N AKC–WW, AKC–EN, 

AKC–ST/AKC–STn, AKC–WG, AKC–PA, AKC-U/A, AKC-U/S, AKC–P

wpłaty z tytułu akcyzy w obrocie krajowym, akcyzy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego         da.

P–KOP/RG, 

P–KOP/MS

wpłaty z tytułu podatku od wydobycia niektórych kopalin  da.
CIT*) podatek dochodowy od osób prawnych IRP
CIT–10Z**) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IRP
CIT–11R**) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT–5 lub deklaracji CIT–6AR IRP
CIT–6R**) deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej IRP
CIT–6AR**) deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych IRP
CIT–8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych IRP
CIT–8AB, CI–8A, CIT–8B zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych IRP
CIT–9R**) deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców IRP
CIT–14 deklaracja o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji  IRP
CIT–CFC zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych IRP
CIT–NZ deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków  IRP
DJB**) inne dochody in.d.
DSF–1 deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej in.d
FIN–1 deklaracja w zakresie podatku od niektórych instytucji finansowych in.d.
GHD–1 wpłaty dopłat w grach hazardowych in.d
GK**) grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  in.d.
GKP**) grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych in.d.
GRY–zezwolenie*)**) wpłata opłaty za udzielenie lub zmianę zezwolenia w grach hazardowych c.
GRY–opłata*)**) wpłata opłaty za zarejestrowanie automatu, urządzenia losującego lub urządzenia do gier c.
POZOST.*)**) in.d.
KP*) podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej KP PCC SD
Mandaty*)** wpłaty dokonywane przez ukaranych, wynikające
z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiące dochód budżetu państwa
MANDATY
Mandaty JNG*)**) wpłaty przekazywane przez organ, który nałożył mandat, wynikające z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego gotówkowego, stanowiące dochód budżetu państwa. MAN-JNG
NBP wpłaty z zysku NBP in.d.
BGK wpłaty z zysku BGK in.d.
OPAL  opłata paliwowa o.
OEMIS informacja w sprawie opłaty emisyjnej o.
OEG-1 informacja w sprawie opłaty egzekucyjnej stanowiącej dochód budżetu państwa in.d
OPR**) opłata restrukturyzacyjna in.d.
PCC**) podatek od czynności cywilnoprawnych KP PCC SD 
PCC–2 deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika KP PCC SD 
PCC–3**) deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych KP PCC SD
PCC–4**) zbiorcza deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych KP PCC SD
PIT*) podatek dochodowy od osób fizycznych IRP
PIT–28 zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych IRP.
PIT-28S zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku IRP
PIT–36 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym IRP
PIT–36L zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19% IRP
PIT–36S zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku IRP
PIT–36LS zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym – podatek dochodowy według stawki 19%, składane przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku IRP
PIT–37 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym IRP
PIT–38 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym IRP
PIT–39 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym IRP
PIT–4R wpłata zaliczek na podatek dochodowy dokonywana przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT4R IRP.
PPL*) podatek dochodowy według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej IRP
PIT–7*) podatek dochodowy od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej IRP
PIT–8AR wpłata zryczałtowanego podatku dochodowego przez płatnika, wykazywana w deklaracji PIT8AR IRP
PIT–CFC zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych IRP
PIT–NZ deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków IRP
PIT–NZS deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku  IRP
POG–5 wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z więcej niż jednego załącznika do deklaracji POG5 da.
POG–5A wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/A da.
POG–5C*) wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/C da.
POG–5D wpłaty z tytułu podatku od gier, jeżeli kwota podatku wynika z załącznika POG5/D da.
POG–P wpłaty z tytułu podatku od gier dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera da.
PU1*)**) wpłaty z tytułu podatku potrąconego od dochodów osób fizycznych z oszczędności wypłacanych w formie odsetek w ramach Dyrektywy Rady 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności PIT-STD
PPD*) zryczałtowany podatek dochodowy od osób duchownych IRP
PPE*) zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych IRP
PPW*) podatek dochodowy z papierów wartościowych i instrumentów finansowych IRP
PT podatek tonażowy in.d
PWS zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji w zakresie budowy lub przebudowy statku in.d
PWS–2 zeznanie o wysokości zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji in.d
SADAKC wpłaty z tytułu akcyzy od importu, dotyczące zgłoszenia celnego lub decyzji/postanowienia da.
SADN wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące jednego zgłoszenia celnego lub wynikające z jednej decyzji/postanowienia c.
SADNW

wpłaty z tytułu cła, podatku od towarów i usług od importu dotyczące więcej niż jednego zgłoszenia celnego lub 

wynikające z więcej niż jednej decyzji/postanowienia

c.
VATIMP wpłaty dotyczące deklaracji importowych dla podatku od towarów i usług składanych na formularzu VATIM c.
POZDOCH wpłaty z tytułu innych należności, np. mandatu, kar pieniężnych, kosztów wytworzenia podatkowych znaków akcyzy, opłaty za udzielone zezwolenie c.
SD**) podatek od spadków i darowizn KP PCC SD 
SD–2 deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku KP PCC SD
VAT–7 deklaracja miesięczna dla podatku od towarów i usług IRP
VAT–7K deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług  IRP
VAT–7D deklaracja kwartalna dla podatku od towarów i usług  IRP
VAT–8 deklaracja dla podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z VAT, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE IRP
VAT–9M*) deklaracja dla podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca IRP
VAT–10*)**) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu IRP
VAT–12 skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych, opodatkowanych w formie ryczałtu IRP
VAT–14 deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług da.
VAP–1 deklaracja dla podatku od towarów i usług od międzynarodowego przewozu okazjonalnego in.d
VAT–Z*)**) zwroty dokonane przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących IRP
VAT–In*)**) inne rozliczenia w podatku od towarów i usług IRP
VCU-D/VCN-D VAT(MOSS) wpłaty podatku VAT w zakresie procedury szczególnej VAT (unijnej i nieunijnej) in.d
VIU-D (MOSS) deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury unijnej   w.
VIN-D (MOSS) deklaracja dla rozliczania podatku VAT w zakresie procedury nieunijnej w.
WKE wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień in.d.
WKP wpływy z konfiskaty i przepadku mienia na rzecz Skarbu Państwa (z tytułu wyroków sądowych dotyczących np. oszustw, grabieży mienia, handlu narkotykami i innych) in.d.
WNIBAN wpłaty do wniosków dotyczących wydania banderoli  da.
WOS wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego in.d.
WRD*)**) wpłata korzyści majątkowych przez partię polityczną lub komitet wyborczy, konfiskata i przepadek mienia na rzecz Skarbu Państwa, zwrot uszczuplonych należności publicznoprawnych, inne należności z wyroków sądowych in.d.
WRO*)**) wpływy z tytułu opłat za udzielenie informacji komornikom sądowym, opłat za wydanie wypisu z Rejestru Zastawów Sądowych in.d.
WZP–1M deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku za miesiąc in.d.
WZP–1R deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez przedsiębiorstwo państwowe i o wpłatach z zysku – za rok obrotowy in.d.
WZS wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa in.d.
WZS–1K deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za kwartał in.d.
WZS–1M deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za miesiąc in.d.
WZS–1R deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętej przez jednoosobową spółkę Skarbu Państwa i o wpłatach z zysku za rok obrotowy in.d.
WZD*)**) wpływy ze zwrotów dotacji in.d
ZpZ*)**) zaległości z podatków zniesionych in.d

 

1) Rodzaj albo symbol rachunku bankowego, do którego jest przypisany numer rachunku bankowego właściwy do dokonywania wpłat dotyczących symbolu formularza albo tytułu płatności wymienionego w kolumnie 1. 

*) Jeżeli nie ma obowiązku składania deklaracji.

**) Należności niezwiązane z okresem rozliczeniowym.