no-script
Logo Altera - białe

Załatw to online!

Poniższe sprawy można załatwić poprzez potwierdzenie ich za pomocą profilu zaufanego.

CEIDG: 

 • rejestracja działalności gospodarczej,
 • aktualizacja danych we wpisie w CEIDG,
 • zawieszenie działalności,
 • wznowienie działalności,
 • wykreślenie działalności.

PUE ZUS:

 • dokonywanie zgłoszeń do ubezpieczeń, 
 • złożenie deklaracji rozliczeniowych ZUS,
 • składanie wniosków online do ZUS,
 • sprawdzenie stanu rozliczeń z ZUS z tytułu składek, 
 • sprawdzenie danych zgromadzonych w ZUS,
 • rezerwowanie wizyty w jednostce ZUS.

e-PUAP

 • złożenie pism i deklaracji urzędowych,
 • sprawdzenie na bieżąco statusu spraw i wniosków,
 • odbieranie i wysyłanie korespondencji urzędowej,
 • wniosek o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z podatkami, opłatami, mandatami lub stwierdzające stan zaległości),
 • wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Składkowej (WIS),
 • złożenie czynnego żalu.

biznes.gov.pl

 • wniosek o wydanie zaświadczeń (m.in o niezaleganiu w podatkach, potwierdzające status podatnika VAT),
 • wniosek o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych (umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej, odroczenie terminu zapłaty należności podatkowych),
 • złożenie wniosku o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT,
 • udzielenia pełnomocnictwa,
 • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej.

podatki.gov.pl: 

 • usługa Twój e-PIT w ramach której można rozliczyć roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych,
 • złożenie deklaracji za pomocą formularzy elektronicznych:

– PIT,
– CIT,
– VAT,
– Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC,
– Podatek od spadków i darowizn (SD),
– Inne podatki.

– utworzenie nowego sprawozdania finansowego,
– podpisanie sprawozdania finansowego,
– wysłanie sprawozdania finansowego do Szefa KAS,
– wczytanie sprawozdania finansowego z pliku xml. 

PUESC

Usługi związane z:

 • odprawami celnymi, 
 • przekraczaniem granicy 
 • podatkiem akcyzowym (zgłoszenie rejestracyjne, składanie deklaracji).

eKRS:

– złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
– dokonanie zmiany danych w zarejestrowanych już spółkach,
– złożenie sprawozdania finansowego do KRS 

 • przeglądanie złożonych dokumentów finansowych.