no-script

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy Państwa, że ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza między innymi dane osobowe:

 1. klientów będących osobami fizycznymi,
 2. dostawców usług będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług;

W związku z powyższym ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przekazuje Państwu istotne informacje związane z faktem przetwarzania danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366) ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Można się z nami skontaktować:

 1. telefonicznie: +48 730 700 928
 2. pod adresem e-mail: [email protected]
 3. w siedzibie pod adresem: ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, 02-366 Warszawa

CELE PRZETWARZANIA DANYCH, PODSTAWA PRAWNA ORAZ PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY

Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

 1. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;
  3. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 

KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH

ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 • dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania;
 • dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej w szczególności NIP, adres siedziby, numer REGON i KRS;

Ponadto ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją;

KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH

Odbiorcami danych mogą być podmioty z następujących kategorii:

 • podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa (w szczególności sądy i organy państwowe);
 • biura informacji gospodarczej;
 • podmioty świadczące usługi:
  • informatyczne oraz nowych technologii;
  • płatnicze;
  • księgowo- finansowe;
  • audytorskie i kontrolne;
  • windykacyjne;
  • drukarskie;
  • niszczenia dokumentów;
  • pocztowe oraz kurierskie
  • prawnicze

W szczególności SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o numerze KRS 0000679116, Best Spółka Akcyjna z siedzibą w  Gdyni o numerze KRS 0000017158 oraz Alphamoon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu o numerze KRS 0000621513.

  PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

  ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zasadniczo nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Może jednak zlecać wykonanie określonych usług bądź zadań informatycznych usługodawcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W takim przypadku dane są przekazywane do państwa trzeciego, w stosunku do którego na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W każdej chwili może Pan/ Pani zażądać dalszych informacji i kopii odpowiednich zabezpieczeń.

  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

  1. a) celem wykonania umowy/ umów – do momentu ich rozwiązania bądź wygaśnięcia;
   b) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu;

  PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

  Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania i uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania i usunięcia;

  Celem skorzystania z powyższych prawa należy skontaktować się z ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

  Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.

  PRAWO SPRZECIWU

  Ma Pan/ Pani możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO.

  Przyczyną takiego sprzeciwu musi być Pana/Pani szczególna sytuacja. Po otrzymaniu sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/ Pana dane w powyższych celach, co do których wyraziła Pani/ Pan sprzeciw, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pani/ Pana interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

  PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY

  O ile przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą osoba ta ma możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem.

  INFORMACJA CO DO WYMOGU LUB DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH ICH NIEPODANIA

  W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego, a także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym; z kolei w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obowiązek podania danych jest wymogiem umownym – podanie danych osobowych we wszystkich celach, o których mowa powyżej, jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z ALTERA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.