no-script

REGULAMIN

Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług elektronicznych w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204) i określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem Strony oraz Aplikacji.

Definicje

ALTERA – ALTERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-366), ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7, o numerze NIP: 7010978165, REGON: 385767594, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000855858,

System – system fakturowania ALTERA dostępny poprzez Stronę i Aplikację

Strona – strona internetowa o adresie https://app.altera.co/ wraz ze wszystkimi podstronami umożliwiająca korzystanie z Systemu

Aplikacja – aplikacja mobilna pozwalająca na korzystanie z Systemu dostępna do pobrania poprzez Google Play oraz Apple AppStore

Użytkownik – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, członek spółki cywilnej lub przedstawiciel osoby prawnej korzystający z systemu fakturowania ALTERA poprzez Stronę lub Aplikację oraz każda osoba upoważniona do korzystania z Systemu przez te osoby

1. Zasady ogólne

 1. Użytkownik może korzystać z Systemu bezpłatnie po akceptacji zgody marketingowej i niniejszego Regulaminu. Wyrażenie zgody i założenie konta traktuje się jako zawarcie umowy o świadczenie usług przez ALTERA w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 2. Użytkownik nie może korzystać z Systemu w sposób naruszający prawa, w tym prawa autorskie, ALTERA.
 3. W celu zapewnienia poprawnego działania Usług, konieczny jest dostęp do sieci Internet oraz zainstalowanie przez Użytkownika przeglądarki internetowej, na przykład: Internet Explorer, Firefox, Opera, Chrome, Safari, Edge z zaleceniem, aby były to najnowsze stabilne wersje tych przeglądarek.
 4. Użytkownik jest właścicielem wszystkich wygenerowanych i wprowadzonych do Systemu danych. ALTERA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za umieszczone w Systemie dane. Wszelką odpowiedzialność, wynikającą z przepisów prawa, dotyczącą publikacji treści przez Użytkownika Systemu, ponosi Użytkownik. 
 5. W przypadku otrzymania przez ALTERA zgłoszenia o bezprawnym charakterze danych zamieszczonych przez Użytkownika w Systemie, ALTERA na podstawie art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może uniemożliwić dostęp Użytkownika do jego konta. W takim przypadku Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony o tym drogą elektroniczną. 
 6. ALTERA w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z: 
  • przerw w dostępie do Systemu niezależnych od ALTERA lub będących następstwem zdarzeń, których ALTERA nie mogła przewidzieć;
  • niepoprawnego funkcjonowania Systemu niebędącego winą ALTERA, na przykład, błędów sieci telekomunikacyjnej, awarii sieci energetycznej lub siły wyższej;
  • dostępu do konta Użytkownika przez osoby nieautoryzowane, chyba że wynika to z wyłącznej winy ALTERA;
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika niniejszego Regulaminu;
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci: ataków hakerskich, zainfekowania systemu przez wirusy lub zdarzeń podobnych.
 7. Wyrażenie zgody na świadczenie usług przez ALTERĘ na podstawie niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez ALTERĘ oraz przekazanie tych danych ALPHAMOON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (50-079), ul. Grabarska 1, o numerze NIP: 8943079568, REGON: 36463411600000, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00006215. Ponadto, skorzystanie przez Użytkownika z usług partnerów zewnętrznych wobec ALTERY uprawnia ALTERĘ do przekazywania tym partnerom danych Użytkownika. W szczególności dotyczy to SMEO Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-113), ul. Emilii Plater 53, o numerze NIP 5252712429, REGON: 367336046, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679116 oraz BEST  SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdyni (81-537), ul. Łużycka 8A, o numerze NIP: 5850011412, REGON: 19040034400000, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  Gdańsk-Północ  w  Gdańsku VIII  Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017158.

2 Opis działania aplikacji

A Rejestracja

 1. Rejestracja Użytkowników polega na podaniu na Stronie lub Aplikacji adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz hasła. Po podaniu tych danych na wskazany adres e-mail zostanie wysłany link weryfikujący. Kliknięcie w link spowoduje potwierdzeniu adresu e-mail oraz umożliwi zalogowanie do Systemu po raz pierwszy.

B Pierwsze logowanie

 1. W trakcie pierwszego logowania Użytkownicy będą musieli zdefiniować podstawowe dane prowadzonej działalności. Ponadto będą mogli wskazać dane dotyczące rachunków bankowych.
 2. Po zakończeniu konfiguracji Użytkownik zostanie przekierowany na stronę główną Strony lub Aplikacji.

C Formularz wystawiania faktur

 1. Użytkownik będzie miał możliwość wystawiania faktur za pomocą utworzonych formularzy dla poszczególnych typów faktur. Dla każdej faktury będzie możliwe zapisanie jej projektu, wystawienie w aplikacji, wysłanie wraz z PDF do odbiorcy i anulowanie. Faktury wygenerowane za pomocą Systemu będą dostępne Użytkownikom z poziomu Listy Sprzedaży.

D Lista Sprzedaży

 1. Lista Sprzedaży stanowi pogląd faktur wygenerowanych w Systemie z uwzględnieniem nazwy odbiorcy, daty wystawienia, opłacenia i sprzedaży oraz statusem. 
 2. Dokumenty będą pogrupowane w następujących tabelach: Bieżący okres rozliczeniowy, Zaksięgowane, Szkice, Dokumenty.
 3. Użytkownik na liście sprzedaży może filtrować i sortować wyniki według własnych preferencji. 

E Ustawienia firmy

 1. W ramach modułu Ustawienia Użytkownik będzie miał możliwość edycji podstawowych danych personalnych oraz danych prowadzonej działalności. 
 2. Użytkownik będzie miał możliwość przeprowadzenia konfiguracji usprawniającej późniejsze wystawianie faktur w Systemie w postaci sposobu płatności, dodawania kolejnych rachunków bankowych, utworzenia domyślnego typu faktury i waluty. Użytkownik może określić format faktury i wprowadzić kontynuację numerowania faktur z poprzednio stosowanego przez siebie systemu.
 3. Użytkownik ma możliwość dodania innych Użytkowników w ramach prowadzonej przez siebie działalności. Logowanie tego Użytkownika odbędzie się analogicznie do określonego w  § 2 ust. 1-3. 

3 Problemy techniczne

  1. W przypadku problemów technicznych z działaniem Systemu ALTERA zapewnia reakcję w ramach wsparcia technicznego. Zgłoszenia problemu winno nastąpić poprzez skrzynkę [email protected]. W ramach tej reakcji ALTERA poinformuje o możliwych działaniach naprawczych i terminie ich wdrożenia.
  2. W zgłoszeniu problemów technicznych należy podać dane identyfikujące Użytkownika, datę wystąpienia problemu, krótki opis problemu wraz z informacją, czy problem ustąpił. 
  3. Zgłoszenie można składać wyłącznie na powyższy adres e-mail. Zgłoszenia złożone w innej formie nie będą rozpatrywane. 
  4. ALTERA nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wygenerowane przez Użytkownika dokumenty księgowe oraz inne dokumenty będące podstawą rozliczeń podatkowych Użytkownika. 

  4 Odstąpienie i rozwiązanie umowy

  1. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z Systemu bez żadnych kosztów i konsekwencji.
  2. Jeżeli Użytkownik chce odstąpić od umowy i usunąć swoje konto w aplikacji może to zrobić w każdym czasie bez podawania przyczyn odstąpienia. 
  3. W przypadku zmiany niniejszego regulaminu Użytkownik może odstąpić od umowy z ALTERA w ciągu 14 dni od dnia poinformowania go o zmianie regulaminu. Brak odstąpienia w tym terminie traktuje się jako wyrażenie zgody na treść zmienionego regulaminu. 
  4. Odstąpienie może nastąpić poprzez wysłanie wiadomości na adres korespondencyjny ALTERY (ul. Grunwaldzka 4/10, 85-236 Bydgoszczy) lub na adres skrzynki mailowej [email protected] wraz z danymi identyfikujące Użytkownika z podanego przez niego w momencie rejestracji adresu mailowego. 
  5. ALTERA ma 30 dni od otrzymania odstąpienia na usunięcie wszelkich danych Użytkownika poza tymi, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa.
  6. ALTERA może rozwiązać umowę z Użytkownikiem bez wypowiedzenia w następujących przypadkach:
   1. Użytkownik w istotny sposób naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu;
   2. Użytkownik działał na szkodę ALTERA lub innych Użytkowników;
   3. Użytkownik wykorzystał konto w Serwisie niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz Regulaminem;
   4. Użytkownik działał niezgodnie z prawem lub podjął działania zagrażające bezpieczeństwu danych, znajdujących się w Serwisie.
  7. W przypadku rozwiązania umowy, o którym mowa w ust. 6 Użytkownikowi przysługuje odwołanie przesłane w formie elektronicznej na adres [email protected]. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni od jego otrzymania.
  8. Po wyczerpaniu procedury odwoławczej lub w razie jej nie podjęcia, ALTERA usuwa w ciągu 30 dni wszelkie dane Użytkownika poza tymi, których przetwarzanie wynika z przepisów prawa.

  5 Aktualizacje Serwisu

   1. Aktualizacje Systemu udostępniane są Użytkownikowi nieodpłatnie.
   2. Istotne zmiany wynikające z aktualizacji Systemu będą przekazywane Użytkownikom przed ich wprowadzeniem droga elektroniczną.

   6 Polityka Cookies i znaczniki pikselowe

   1. Korzystanie z Systemu wymaga od Użytkownika akceptacji niniejszej Polityki Cookies i znaczników pikselowych jak również umieszczenia po stronie przeglądarki internetowej Użytkownika tzw. Cookies – tj. małych plików tekstowych z informacjami wykorzystywanymi przez strony internetowe, łączące się z przeglądarką Użytkownika. Podczas korzystania ze strony lub Aplikacji ALTERA pobiera od przeglądarek Użytkowników i zapisuje informacje, które mogą zawierać dane osobowe. ALTERA pozyskuje te informacje korzystając z plików cookies oraz znaczników pikselowych.
   2. Okres aktywności plikόw cookies :
    1. Czasowe / tymczasowe – to takie pliki, które są automatycznie usuwane po określonej dacie ważności.
    2. Stałe – to takie pliki, które są aktywne w przeglądarce Użytkownika do chwili ich usunięcia przez Użytkownika, co może zostać przez niego dokonane w dowolnym momencie.
   3. Użytkownik ma prawo do skorzystania z oferowanych przez każdą przeglądarkę możliwości przeglądania, usuwania oraz ograniczania i kontrolowania przyjmowania plików cookie. W celu pozyskania dodatkowych informacji może zapoznać się z treścią pomocy lub ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w używanej przeglądarce. Usunięcie plikόw cookies może mieć jednak wpływ na poprawne działanie Systemu.
   4. Pliki cookies oraz znaczniki pikselowe mogą być również wykorzystane przez podmioty trzecie (np. Google, Facebook) do udostępnienia własnych treści czy reklam na stronach internetowych lub portalach w oparciu o zapisy z tych plików oraz z tych znaczników pikselowych.
   5. Operator Serwisu wykorzystuje następujące rodzaje plikόw cookies przekazywane przez urządzenie Użytkownika:
    1. techniczne – niezbędne do właściwego funkcjonowania Systemu tj. tymczasowe pliki przechowujące sesję Użytkownika oraz umożliwiające działanie i usprawniające funkcjonowanie Systemu;
    2. zewnętrzne – umieszczane przez serwisy zewnętrzne, z których korzysta ALTERA, a na które nie ma wpływu (np. serwisy społecznościowe);
    3. statystyczne – pliki umożliwiające prowadzenie statystyk Systemu;
    4. reklamowe – w przypadku prowadzenia kampanii reklamowych, aby dostosować reklamę do Użytkownika i zapamiętać jej ustawienia.

   7 Postanowienia końcowe

   1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe przysługują wyłącznie ALTERA. Dotyczy to także znaków graficznych, logotypów, oznaczeń i układu treści. Wszystkie te elementy podlegają ochronie prawnej.
   2. ALTERA udziela niewyłącznej licencji na korzystanie z aplikacji Użytkownikom, którzy zarejestrują konto w Systemie.  
   3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
   4. Wszelkie spory należy rozwiązywać na drodze polubownej.  Rozstrzyganie sporów po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego i polubownego pozostawia się sądowi rzeczowo i miejscowo właściwemu według siedziby ALTERY. W sprawach z powództwa ALTERY sądem właściwym jest odpowiedni rzeczowo i miejscowo sąd powszechny dla jej siedziby. 
   5. Zmiany regulaminu muszą być przekazane Użytkownikom najpóźniej na 14 dni przed ich wejściem w życie drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. 
   6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 26 maja 2021 r.