no-script

Regulamin Altera.app

Aktualizowano / Updated: 29.05.2024

I. DEFINICJE

Aplikacja – wersja Serwisu udostępniana przez Usługodawcę jako aplikacja mobilna;

Serwis – serwis altera.co dostępny za pośrednictwem Strony Internetowej (https://app.altera.co/) lub Aplikacji, prowadzony i administrowany przez Usługodawcę. Serwis przeznaczony jest dla Użytkowników i umożliwia korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o Serwisie, rozumie się przez to również oprogramowanie wraz z interfejsem graficznym oraz zintegrowanymi bazami danych, zainstalowane oraz działające na serwerach Usługodawcy;

Cennik – publikowana w Serwisie informacja o aktualnej wysokości opłat należnych Usługodawcy za korzystanie z Usług w zależności od wybranego Pakietu. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany Regulaminu;

Dzień Roboczy – dzień powszedni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolny od pracy;

Klient – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług;

Pakiet – określony w Cenniku wariant dostępu do wybranych usług za określoną opłatą; 

Przedsiębiorca-Konsument – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla którego zawarta Umowa nie posiada charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej;

Przedsiębiorca – Klient będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, dla którego zawarta Umowa posiada charakter zawodowy, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług;

Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki i zasady korzystania z Serwisu oraz Usług;

Status Użytkownika – typ użytkownika i zakres uprawnień przypisanych mu przez Klienta. Przypisanie statusu przez Klienta konkretnemu Użytkownikowi jest równoznaczne z upoważnieniem tego Użytkownika do wykonywania czynności zgodnie z uprawnieniami zdefiniowanymi dla wybranego Statusu. Uprawnienia mogą być modyfikowane lub odwoływane w dowolnym momencie przez Klienta lub dowolnego innego użytkownika, któremu Klient przypisał uprawnienia w tym zakresie. Statusy są zarządzane za pośrednictwem konta w Serwisie.

Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Klientem a Usługodawcą na warunkach określonych w Regulaminie i Cenniku;

Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Klienta drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, w zakresie określonym w wybranym przez Klienta Pakiecie. 

Usługodawca – Altera spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Maksymiliana Jackowskiego 1A/4, 85-232 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Bydgoszczy pod numerem KRS: 0000855858, NIP: 7010978165, REGON: 38576759400000, adres poczty elektronicznej: [email protected], telefon: +48 730 700 928.

Użytkownik – osoba Klienta posiadająca konto w Serwisie, przedstawiciel ustawowy Klienta albo inna osoba fizyczna, której Klient nadał uprawnienia do logowania w Serwisie oraz do dokonywania określonych czynności zgodnie z przypisaną Rolą;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługodawca udostępnia Klientowi zestaw narzędzi umożliwiających tworzenie dokumentów, gromadzenie i przetwarzanie danych oraz generowanie danych, w zakresie i na warunkach określonych w wybranym przez Klienta Abonamencie.
 2. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie przez Usługodawcę w każdym czasie, także przed zawarciem umowy, za pośrednictwem Serwisu, w taki sposób, że ich treść może być odtwarzana i przechowywana za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. 
 3. Usługi nie są dostępne dla konsumentów, akceptując Regulamin Klient potwierdza, że nie jest konsumentem. 
 4. Zakazane jest dostarczania za pośrednictwem Serwisu treści o charakterze bezprawnym.
 5. Podczas korzystania z Serwisu Klient zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa oraz postanowień Regulaminu, w szczególności Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu i Aplikacji zgodnie z ich celem i przeznaczeniem, w sposób niezakłócający funkcjonowania oraz korzystać w sposób nieuciążliwy dla innych klientów. 

III. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dla możliwości prawidłowego korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu Klient powinien:
  • posiadać urządzenie umożliwiające typu laptop, komputer, telefon, tablet.
  • posiadać dostępu do sieci Internet z minimalną prędkością pobierania 40 Mbps i wysyłania 20 Mbps
  • posiadać zainstalowaną, aktualną przeglądarkę internetową np. Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge;
  • posiadać aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej
 2. Korzystanie z Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji możliwe jest ponadto pod warunkiem:
  • zainstalowania Aplikacji na wybranym urządzeniu mobilnym.
 3. W przypadku niespełniania przez urządzenie Klienta parametrów technicznych opisanych powyżej, Serwis lub poszczególne jego elementy mogą nie działać prawidłowo, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania technicznego sposobu realizacji Usług (np. zmiany szaty graficznej), bez pogarszania ich jakości lub funkcjonalności, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.

IV. REJESTRACJA W SERWISIE

 1. Korzystanie z Usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu wymaga zarejestrowania się Klienta w Serwisie (założenia konta), a w przypadku Usług odpłatnych – ponadto opłacenia Abonamentu. Dla dokonania rejestracji w Serwisie konieczne jest zaakceptowanie i potwierdzenie zapoznania się przez Klienta z Regulaminem, który jednocześnie zobowiązuje się do jego przestrzegania, oraz polityką prywatności.
 2. Dokonując rejestracji Klient zobowiązany jest podać:
  • adres aktywnej poczty elektronicznej;
  • imię i nazwisko;
  • wybrane przez siebie hasło.
 3. Na adres wskazanej poczty elektronicznej zostanie wysłana wiadomość, na podstawie której Klient zobowiązany jest do weryfikacji adresu poczty elektronicznej. W przypadku braku weryfikacji adresu e-mail, Klient nie uzyska dostępu do konta. 
 4. Z momentem weryfikacji Klienta w Serwisie zostaje zawarta Umowy pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej stanowi jednocześnie login Klienta, umożliwiający jego identyfikację w Serwisie.
 6. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna ze złożeniem przez osobę upoważnienia do reprezentowania Klienta oświadczenia potwierdzającego fakt jej umocowania do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz Klienta. Usługodawca ma prawo żądać od Klienta wglądu do dokumentu potwierdzającego umocowanie pełnomocnika (np. dokumentu pełnomocnictwa). W przypadku niezgodności oświadczenia ze stanem faktycznym, Usługodawca może podjąć stosowne przewidziane prawem lub Regulaminem kroki w stosunku do tej osoby oraz odmówić świadczenia Usług.
 7. W trakcie pierwszego logowania Klient musi zdefiniować podstawowe dane prowadzonej działalności.
 8. Po weryfikacji Użytkownik może zalogować się na konto oraz zobowiązany jest do uzupełnienia danych Klienta przypisanych do Konta w Serwisie, poprzez wskazanie:
  • numeru NIP;
  • nazwy firmy;
  • adresu firmy;
  • informacji czy jest czynnym płatnikiem VAT
 9. Klient może nadać osobom trzecim uprawnienia do logowania w Serwisie oraz do dokonywania przez te osoby określonych czynności zgodnie z przypisanym Statusem Użytkownika.

V. ZAKUP PAKIETU

 1. Z chwilą rejestracji w Serwisie Klient uprawniony jest do wybrania Pakietów oferowanych przez Usługodawcę i korzystać z dostępnych w nim funkcjonalności, których szczegółowy opis znajduje się w Cenniku.
 2. Bezpośrednio po rejestracji Klient otrzymuje dostęp do Pakietu darmowego. 
 3. Zakup odpłatnych Pakietów odbywa się za pośrednictwem konta w Serwisie. W celu zakupu wybranego Pakietu Klient zobowiązany jest zaznaczyć na swoim Koncie w Serwisie wybraną opcję Pakietu oraz dokonać płatności.
 4. Z chwilą zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy Klient uzyskuje dostęp do wybranego Pakietu.
 5. Usługodawca umożliwia zmianę Pakietu, przy czym zmiana Pakietu z szerszego na bardziej ograniczony możliwa jest pod warunkiem dostosowania przez Klienta Konta do warunków i funkcji przewidzianych dla wybranego Pakietu niższego (np. zredukowania liczby Użytkowników Konta, do limitu właściwego dla danego Pakietu).
 6. Zmiana Pakietu nastąpi z rozpoczęciem kolejnego miesiąca rozliczeniowego liczonego od dnia aktywacji Pakietu.
 7. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiana Pakietu z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności Konta do funkcji przewidzianych w ramach wybranego Pakietu oraz może skutkować brakiem dostępu do danych lub dokumentów zgromadzonych na Koncie. Szczegółowy wykaz funkcji właściwych dla poszczególnych Pakietów znajduje się w Serwisie w Cenniku.

VI. PŁATNOŚCI

 1. W celu zakupu wybranego Pakietu, Klient zobowiązany jest zaznaczyć w Serwisie interesujący go wariant Pakietu. 
 2. Z tytułu świadczenia Usług wchodzących w zakres odpłatnych Pakietów Klient zobowiązany jest do uiszczenia na rzecz Usługodawcy opłaty. Wysokość opłaty uzależniona jest od wybranego Pakietu.
 3. Aktualne stawki opłat dla poszczególnych Pakietów są wskazane w Cenniku.
 4. Kwoty podane w Cenniku są kwotami netto, do opłaty za Pakiet zostanie doliczony podatek od towarów i usług (VAT) według obowiązującej stawki.
 5. Opłata realizowana jest przez Klienta z góry, za dany miesiąc kalendarzowy lub za okres następujących po sobie 12 miesięcy kalendarzowych, za pośrednictwem Konta Klienta w Serwisie.
 6. Płatność za Pakiet dokonywana jest w wybrany przez Klienta sposób zapłaty. Aktualne na dzień dokonywania płatności sposoby zapłaty wskazane są w formularzu płatności.
 7. Za dzień zapłaty uważa się datę zaksięgowania środków na rachunku bankowym Usługodawcy.
 8. Faktura VAT zostanie wystawiona i doręczona Klientowi przez Usługodawcę w terminie do 14 dni od daty dokonania zapłaty. Klient wyraża niniejszym zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur VAT drogą elektroniczną.
 9. Dostęp do funkcjonalności Konta w wybranym Pakiecie po upływie okresu, na który dany Pakiet został wykupiony wymaga uiszczenia kolejnej opłaty za dany Pakiet, w wysokości przewidzianej dla tego Pakietu. W przypadku nieuiszczenia opłaty Klient otrzyma dostęp do Pakietu nieodpłatnego. Usługodawca ograniczy dostęp innych użytkowników, aby dostosować funkcjonalność Konta to Pakietu nieodpłatnego.
 10. Po dokonaniu przez Klienta opłaty za wybrany abonament, Klient uzyskuje dostęp Serwisu zgodnie z zakresem wymienionym w Cenniku, chyba że Regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi lub odrębna umowa dotycząca danej usługi stanowi inaczej. Świadczenie Usług rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania przez Usługodawcę płatności Klienta zgodnie z Cennikiem, chyba że Cennik lub regulamin określający zasady świadczenia danej Usługi stanowi inaczej.

VII. APLIKACJA

 1. Klienci są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z Regulaminem, regulaminami sklepów, z których została pobrana oraz powszechnie obowiązującym prawem.
 2. Klient może zrezygnować z używania Aplikacji w każdym czasie poprzez jej odinstalowanie z urządzenia mobilnego. Usunięcie aplikacji nie jest równoznaczne z usunięciem Konta w wersji standardowej Serwisu.
 3. Zapewnienie transmisji danych potrzebnej do pobrania, uruchomienia, a także korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym oraz ewentualne pokrycie kosztu tej transmisji spoczywa na Kliencie lub jego Użytkowniku.
 4. Usługodawca nie odpowiada za błędy Aplikacji wynikające z błędów funkcjonowania sklepów internetowych udostępnianych przez zewnętrznych dostawców (np. Google Play i Apple Store).

VIII. AKTUALIZACJE 

 1. Usługodawca dołoży należytej staranności w zakresie bieżącego aktualizowania Serwisu, w szczególności pod kątem zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego, mających wpływ na właściwe działanie Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności. 
 2. Zmiany w Serwisie będą wprowadzane z uwzględnieniem czasu potrzebnego do ich implementacji oraz możliwości produkcyjnych Usługodawcy. Usługodawca nie ponosi wobec Klientów niebędących Przedsiębiorcami-Konsumentami odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody mogące wyniknąć z niemożliwości dostosowania Serwisu do wymogów prawnych, w terminach określonych w przepisach prawa.
 3. Aktualizacje w ramach wykupionego abonamentu nie wymagają od poniesienia dodatkowych kosztów od Klienta.
 4. Aktualizacje mogą wprowadzać zmiany w funkcjonowaniu Serwisu. O istotnych zmianach Usługodawca poinformuje Klienta za pośrednictwem Serwisu lub mailowo z 14 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w funkcjonowaniu Serwisu jeżeli Klient nie dokona aktualizacji we wskazanym, rozsądnym terminie. 
 6. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym a Serwisem. Wobec faktu, że Usługodawca stosuje mechanizmy szyfrowania zgodne z powszechnymi praktykami bezpieczeństwa, kluczowym jest regularne aktualizowanie urządzeń oraz oprogramowania przez osoby korzystające z Serwisu. Usługodawca nie odpowiada za brak aktualizacji dokonanych przez Klienta.

IX. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz prawidłowego świadczenia Usług, a także ochrony danych i dokumentów zgromadzonych przez Klienta za pośrednictwem Serwisu.
 2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby zapewnić świadczenie Usług na rzecz Klienta w sposób ciągły i nieprzerwany oraz zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do czasowego przerwania dostępu do Usług w celu przeprowadzenia konserwacji, naprawy, aktualizacji lub ulepszenia Serwisu. Usługodawca powiadomi Klienta o przerwach technicznych z 3 dniowym wyprzedzeniem, publikując stosowne powiadomienie w Serwisie.
 3. Usługodawca zaplanuje przerwy techniczne w taki sposób, aby spowodować jak najmniejsze niedogodności dla Klienta i Użytkowników.
 4. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający ich funkcjonowania oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz wszelkimi instrukcjami lub dokumentami udostępnionymi Klientowi przez Usługodawcę w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. 
 5. Klient zobowiązany jest do przekazywania Usługodawcy informacji zgodnych z prawdą i aktualnych oraz do niezwłocznego informowania Usługodawcy o wszelkich zmianach lub własnoręcznego ich uaktualniania, pod rygorem uznania podanych wcześniej informacji za aktualne. Usługodawca zastrzega sobie prawo do podjęcia w każdym czasie działań mających na celu weryfikację prawdziwości i aktualności informacji podanych przez Klienta.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich związanej z korzystaniem przez takie osoby z Serwisu, chyba że osoby te korzystały z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu i na warunkach zgodnych z udzieloną licencją.
 7. Klient jest odpowiedzialny za zgodność dokumentów zarejestrowanych w Serwisie ze stanem faktycznym. Klient zobowiązany jest do weryfikacji poprawności wygenerowanych w Serwisie dokumentów, raportów i obliczeń pod kątem merytorycznym, w tym formalnym i rachunkowym.

X. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Klient ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy oraz naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu przez swoich Użytkowników, tj. osoby, które upoważnia do korzystania z Konta oraz ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania ww. osób, jak za działania i zaniechania własne.
 2. Odpowiedzialność za poprawność, aktualność, kompletność i zgodność z prawem wprowadzonych do Serwisu danych spoczywa na Kliencie. Usługodawca nie kontroluje poprawności, sposobu i rodzaju wprowadzanych przez Klienta danych i nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji przedstawienia przez Klienta organom podatkowym błędnie wygenerowanego lub bazującego na błędnych danych dokumentu wygenerowanego za pośrednictwem Serwisu.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w granicach zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, za szkody wynikające z:
  • niespełnienia warunków technicznych;
  • braku lub przerw w dostępie do Serwisu niezależnych od Usługodawcy;
  • nieprawidłowości w korzystaniu z Usług przez Użytkowników, w tym nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa opisanych w Regulaminie;
  • błędów lub braków w danych podanych przez Klienta lub jego Użytkownika;
  • wystąpienia przerwy technicznej wynikającej z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, pod warunkiem, że przerwa ta nie trwa dłużej niż 48 godzin, kolejno po sobie następujących;
  • utraty danych dostępowych (loginu i hasła) służących do logowania z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  • braku weryfikacji przez Użytkownika poprawności wygenerowanych w Serwisie dokumentów, raportów i obliczeń pod kątem merytorycznym;
  • utraty danych znajdujących się na Koncie, w przypadku gdy Konto to zostało usunięte na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie;
  • utraty danych znajdujących się na Koncie spowodowanej siłą wyższą lub okolicznościami leżącymi po stronie Klienta lub jego Użytkownika;
  • niebezpieczeństw związanych z użytkowaniem sieci Internet: ataków hackerskich, zainfekowania systemu przez wirusy komputerowe lub zdarzeń podobnych;
  • nieznajomości lub nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu, w tym załączników stanowiących jego integralną część;
  • korzystania przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  • zamieszczania przez Klienta lub jego Użytkownika w Serwisie danych o charakterze bezprawnym;
  • wykorzystania w trakcie procesu rejestracji przez osobę nieuprawnioną adresu e-mail osoby, która nie wyraziła na to zgody;
  • oraz z innych okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona. 
 5. Niezależnie od postanowień ust. 3 powyżej, Usługodawca odpowiada wyłącznie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, w tym Usług, które jest następstwem zawinionego i umyślnego działania Usługodawcy. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy względem Klienta w każdym przypadku ograniczona jest do ceny, uiszczonej przez Klienta z tytułu świadczenia Usług i obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą.
 6. Usługodawca uprawniony jest do czasowego zawieszenia Klientowi dostępu do Usług lub wybranych funkcji Konta, w przypadku:
  • naruszenia lub podejrzenia naruszenia przez Klienta lub jego Użytkownika postanowień Regulaminu lub
  • naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także
  • stwierdzenia działania na szkodę Usługodawcy.
 7. W czasie zawieszenia Klient zobowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn jego zawieszenia, a po ich usunięciu zobowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę. Usługodawca odwiesi Klientowi dostęp do Usług niezwłocznie po ustaniu przyczyny jego zawieszenia. Usługodawca, w przypadku zawieszenia dostępu do Usług trwającego ponad 30 dni kalendarzowych i braku ustania przyczyn jego zawieszenia, ma prawo rozwiązać z Klientem Umowę w trybie natychmiastowym. Postanowienia pkt X ust. 5 Regulaminu stosuje się odpowiednio. Postanowienia niniejszego ustępu nie uchybiają innym uprawnieniom Usługodawcy przewidzianym w niniejszym Regulaminie.
 8. Okres trwania zawieszenia nie przedłuża Klientowi okresu świadczenia Usług w ramach opłaconego Pakietu o czas zawieszenia.
 9. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Serwis stanowi jedynie narzędzie wsparcia dla Klienta, w związku z czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności związanej z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą oraz obsługą księgowo-rachunkową.
 10. Klient niniejszym przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że zobowiązuje się wypłacić odszkodowanie i zwolnić Usługodawcę z odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek strat, odszkodowań i zasadnych kosztów poniesionych przez Usługodawcę w wyniku roszczeń osób trzecich wobec Usługodawcy, wynikających z korzystania z Serwisu przez Klienta lub jego Użytkownika w sposób naruszający niniejszy Regulamin lub warunki licencji.

XI. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony i podlega miesięcznym okresom rozliczeniowym.
 2. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy poprzez złożenie oświadczenia
 3. w przypadku Klientów oświadczenie może być przekazane:
  • poprzez rezygnację z Usług dedykowanym przyciskiem tj. usunięcie konta,
  • w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy albo
  • w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: [email protected] w tytule wiadomości wpisując słowo “Rezygnacja”;
 4. w przypadku Usługodawcy oświadczenie może być przekazane:
  • w formie pisemnej, na adres (odpowiednio) prowadzenia działalności gospodarczej bądź siedziby Klienta albo
  • w formie elektronicznej, przesyłając na adres e-mail Klienta będący jego loginem w Serwisie lub adres e-mail służący do kontaktu z Klientem, przypisany do jego Konta w Serwisie,
 5. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem ostatniego dnia okresu rozliczeniowego, za który dokonano zapłaty.
 6. Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku, gdy:
  • Usługodawca ustali, że Klient bądź jego Użytkownik korzysta lub korzystał z Usług świadczonych przez Usługodawcę z naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa, reguł uczciwego obrotu lub działając na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników Serwisu;
  • Usługodawca ustali, że Klient przy opłacaniu Pakietu lub w trakcie realizacji Umowy podał nieprawdziwe dane lub informacje, a w szczególności posłużył się nieprawdziwymi, sfałszowanymi lub nieważnymi dokumentami;
  • Klient lub jego Użytkownik prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemu teleinformatycznego Usługodawcy, w szczególności poprzez przełamywanie zabezpieczeń;
  • Klient lub jego Użytkownik narusza warunki licencji.
 7. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym, o którym mowa w ust. 3 powyżej, zostanie złożone Klientowi w formie pisemnej lub drogą elektroniczną. Z chwilą skutecznego doręczenia oświadczenia Klientowi, Usługodawca ma prawo do zablokowania lub ograniczenia Klientowi dostępu do Konta oraz usunięcia Konta Klienta.
 8. W sytuacjach opisanych w ust. 3 Regulaminu, Klientowi nie przysługuje proporcjonalny zwrot ceny zapłaconej za Pakiet w danym okresie rozliczeniowym za niewykorzystaną jego część.
 9. W przypadku stwierdzenia przez Usługodawcę braku aktywności na Koncie przez okres co najmniej 6 miesięcy, rozumiany jako brak logowania się przez Klienta lub jego Użytkowników na Koncie, Usługodawcy przysługuje prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, na warunkach określonych w ust. 5 powyżej.
 10. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z usunięciem Konta w Serwisie.
 11. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta w Serwisie jest równoznaczne dla tego Klienta z utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta danych, w tym danych wprowadzanych przez innych Użytkowników Konta. Usługodawca może wyznaczyć Klientowi odpowiedni termin potrzebny do pobrania przez Klienta niezbędnych dokumentów.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Klienta, w tym do usunięcia Konta Klienta, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po rozwiązaniu Umowy przez Usługodawcę z przyczyn wskazanych powyżej.

XII. PRAWA AUTORSKIE

 1. Serwis i Aplikacja są przedmiotem autorskich praw majątkowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawcy przysługują wszelkie prawa autorskie do Serwisu i Aplikacji oraz ich elementów składowych, mających charakter utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 2. Utrwalanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie lub dokonywanie opracowań Serwisu, Aplikacji lub ich elementów, w tym słownych i graficznych oraz stosowanie przedruku zamieszczonych tekstów bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, może stanowić naruszenie ww. praw autorskich i może skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej lub karnej. Odpowiedzialności takiej nie podlega korzystanie z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego lub w ramach innych przypadkach przewidzianych prawem.

XIII. LICENCJA

 1. Z chwilą zawarcia Umowy Usługodawca udziela Klientowi niewyłącznej, nieprzenoszalnej i licencji na korzystanie z Serwisu w zakresie zgodnym z postanowieniami Regulaminu oraz wybranego przez Klienta Pakietu. Klient nie ma prawa udzielania sublicencji. Licencja jest udzielana Klientowi na czas trwania Umowy i jest ograniczona terytorialnie do terytorium Polski. Licencja dotyczy również wszystkich nowych wersji i aktualizacji Serwisu dostarczanych przez Usługodawcę w okresie obowiązywania Umowy, jeśli takie istnieją.
 2. Licencja zostaje udzielona na następujących polach eksploatacji:
  • korzystanie za pośrednictwem urządzenia końcowego w zakresie wynikającym z zawartej Umowy i wybranego przez Klienta abonamentu;
  • uruchamianie, wyświetlanie, uzyskiwanie dostępu, wprowadzanie danych, zmienianie i usuwanie danych, przeglądanie danych, gromadzenie i przechowywanie danych, wyszukiwanie danych;
  • przydzielanie dostępu Użytkownikom na warunkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie i wybranym abonamencie.
 3. Opłata za udzielenie licencji stanowi część składową ceny za wybrany Pakiet.
 4. Klient nie jest uprawniony do:
  • tłumaczenia, dostosowywania, zmieniania lub modyfikowania Serwisu;
  • udostępniania Serwisu do użytku bezpłatnie lub odpłatnie na rzecz osób trzecich, z wyłączeniem Użytkowników dostępnych w ramach danego abonamentu;
  • przetwarzania, modyfikacji, inżynierii wstecznej, programowania zwrotnego (reverse engineering), dekompilacji, dezasemblacji kodu Serwisu lub jego części ani do określania kodu źródłowego w żaden inny sposób oraz do tworzenia dzieł pochodnych;
  • korzystania z kodów źródłowych w całości ani w części.

chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa zastrzegają inaczej.

 1. Klient zapewni, że każdy Użytkownik, któremu będzie udzielony dostęp do Serwisu przez Klienta na podstawie licencji udzielonej Klientowi w ramach wybranego abonamentu, będzie korzystał z Serwisu zgodnie z Regulaminem i warunkami licencji.
 2. Klient zobowiązuje się nadzorować i kontrolować korzystanie z Serwisu zgodnie z warunkami udzielonej licencji oraz zapewnić, że udzielony mu dostęp do Serwisu jest w sposób ciągły chroniony przed niewłaściwym użyciem, uszkodzeniem, zniszczeniem lub jakąkolwiek formą nieuprawnionego użycia lub użycia przez osoby nieuprawnione. Klient ani Użytkownik nie powinni udostępniać danych logowania osobom nieupoważnionym oraz chronić te dane przed ich wyjawieniem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z udostępniania przez Klienta lub Użytkownika osobom trzecim danych do logowania.
 3. Niezależnie od innych praw i środków ochrony prawnej przysługujących Usługodawcy, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Usługodawcy o fakcie, że Użytkownik narusza warunki licencji oraz zobowiązany jest do podjęcia niezbędnych działań celem upewniania się, że Użytkownik zaprzestanie dokonywania naruszeń.
 4. Naruszenie przez Użytkowników warunków licencji jest równoznaczne z naruszeniem licencji przez Klienta.

XIV. REKLAMACJE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Klient ma prawo złożyć reklamację dotyczącą Serwisu, w tym Usług świadczonych za jego pośrednictwem. Reklamację należy kierować do Usługodawcy w formie elektronicznej, przesyłając na adres poczty elektronicznej: [email protected] w treści tematu maila wpisując słowo “Reklamacja” lub adres siedziby Usługodawcy.
 2. Reklamacja powinna zawierać opis stanu faktycznego będącego podstawą reklamacji, dane pozwalające zidentyfikować Klienta w Serwisie oraz wskazanie zakresu żądania i jego zwięzłe uzasadnienie.
 3. Przed zgłoszeniem reklamacji Klient zobowiązany jest sprawdzić czy nieprawidłowości w świadczeniu Usług nie wynikają z przyczyn, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, jak brak spełnienia warunków technicznych.
 4. Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 (słownie: czternastu) dni, licząc od dnia jej otrzymania, chyba że jest ona niepełna. W takim przypadku Usługodawca wezwie składającego reklamację do jej uzupełniania. Termin na rozpatrzenie reklamacji będzie liczony od dnia uzupełnienia informacji przez Klienta. 
 5. W przypadku gdy składający nie uzupełni reklamacji o brakujące informacje Usługodawca pozostawi reklamację bez rozpatrzenia. 
 6. Po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego Klientowi przysługuje możliwość dochodzenia swoich praw na zasadach ogólnych.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie z ważnych powodów, tj.:
  • spowodowanych potrzebą zmian w aspekcie technologicznym, ekonomicznym lub organizacyjnym prowadzenia działalności Usługodawcy;
  • spowodowanych potrzebą zmian w strukturze lub w treści Serwisu lub w ofercie Usługodawcy;
  • z powodu zmiany zakresu Usług świadczonych przez Usługodawcę, poprzez modyfikację, wprowadzenie nowych lub wycofanie przez Usługodawcę dotychczasowych funkcjonalności lub Usług objętych Regulaminem;
  • z powodu zapewnienia bezpieczeństwa informacji, jakie są pozyskiwane lub przetwarzane w związku ze świadczeniem Usług objętych Regulaminem;
  • z powodu zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, które mają wpływ na treść Regulaminu, w tym prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub zmiany interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, nakazów, zaleceń, wytycznych właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • z powodu konieczności dostosowania Regulaminu do zaleceń, nakazów, orzeczeń, wytycznych lub decyzji właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  • z powodu konieczności dokonania korekty oczywistych omyłek lub błędów pisarskich albo uzupełnienia luk lub nieścisłości w Regulaminie niedających się usunąć w wyniku wykładni zawartych postanowień;
 2. Zmiana cennika nie stanowi zmiany Regulaminu i może być dokonana przez Usługodawcę w każdym czasie. Zmiana cennika nie ma wpływu na warunki świadczenia Usług już opłaconych.
 3. Usługodawca informuje Klientów o proponowanych zmianach Regulaminu nie później niż 14 dni przed proponowaną datą ich wejścia w życie.
 4. W przypadku, gdy Klient nie wyraża zgody na treść nowego regulaminu ma prawo, przed dniem proponowanego wejścia w życie zmian Regulaminu, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem na dzień wejścia w życie zmian Regulaminu. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy powinno zostać złożone w formie elektronicznej, poprzez przesłanie oświadczenia na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected] w treści tematu wiadomości wpisując “Brak zgody” lub w formie pisemnej, na adres siedziby Usługodawcy.
 5. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w formie elektronicznej uznaje się za złożone z chwilą, gdy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby Usługodawca mógł zapoznać się z jego treścią. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy złożone w formie innej niż elektroniczna, zostaje złożone z chwilą jego skutecznego doręczenia Usługodawcy. W przypadku doręczenia Usługodawcy oświadczenia po dniu wejścia w życie zmian Regulaminu, Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia oświadczenia Usługodawcy. Klientowi nie przysługuje proporcjonalny zwrot uiszczonej ceny za niewykorzystaną część okresu rozliczeniowego.
 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta będącego Konsumentem, może on żądać od Usługodawcy zwrotu Abonamentu w wysokości proporcjonalnej do niewykorzystanej części Okresu Rozliczeniowego. Kwota zwrotu zostanie ustalona jako iloczyn dni pozostałych do końca trwania Okresu Rozliczeniowego oraz stawki Abonamentu w przeliczeniu na jeden dzień.

XVI. DANE OSOBOWE

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników za zasadach opisanych w Polityce prywatności i zgodnie z RODO. Korzystając z Serwisu Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z Polityką prywatności, dostępną pod adresem https://altera.co/regulaminy-i-polityki/polityka-prywatnosci/, i akceptuje zawarte w niej postanowienia.
 2. Usługodawca może angażować zewnętrznych dostawców usług do pomocy w świadczeniu usług. Aktualna lista podmiotów przetwarzających dostępna jest pod adresem: https://altera.co/data-processing/

XVII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym w załącznikach do Regulaminu, mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Klient nie ma prawa przenosić praw i obowiązków związanych z realizacją Umowy, w całości lub w części, na osoby trzecie, bez uprzedniej dokumentowej zgody Usługodawcy. Dotychczasowy Klient odpowiada solidarnie z nowym Klientem za należności wynikające z korzystania z Usług i zawartej Umowy.
 3. W przypadku gdy któreś z postanowień Regulaminu zostanie uznane za nieważne bądź nieskuteczne nie wpływa to na ważność czy skuteczność całości Regulaminu. 
 4. Prawem właściwym dla stosunków umownych pomiędzy Klientem a Usługodawcą jest prawo polskie.
 5. Spory wynikające z zawartej Umowy, świadczonych Usług bądź powstałe na tle stosowania postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy. 
 6. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana pod adresem: https://altera.co/regulaminy-i-polityki/regulamin-aplikacji/ oraz w ramach Aplikacji, w sposób umożliwiający jego przechowywanie (utrwalanie) i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Historyczne wersje regulaminu: