no-script

1 stycznia 2023 roku została wprowadzona kolejna nowelizacja przepisów dotyczących opodatkowania dochodów osób prawnych. Jednymi z ważniejszych nowości były zmiany w estońskim CIT. Nowe regulacje dotyczące tego podatku rozwiały niektóre wątpliwości związane ze stosowaniem ryczałtu od dochodów spółek. Sprawdźmy, co jeszcze uległo zmianie.

1. Minimalne zatrudnienie a zwolnienie z ZUS i PIT

Aby przedsiębiorca mógł skorzystać z estońskiego CIT, jednym z warunków jest zatrudnienie co najmniej trzech pracowników przez 300 dni w roku podatkowym.

Ustawodawca dopuszcza zatrudnienie pracowników nie tylko na podstawie umowy o pracę, ale także na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenie. Co ważne, w obu przypadkach to podatnik CIT ponosi obowiązek pobierania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) i opłacania składek ZUS.

Taki przepis budził wiele wątpliwości dotyczących możliwości spełnienia tych warunków, gdy spółka zatrudniała osoby zwolnione z podatku dochodowego (np. osoby do 26. roku życia) i ZUS (np. studentów) na podstawie umowy zlecenia.

Zmiany w przepisach rozwiały jednak wspomniane kwestie. Zgodnie z nowelizacją z 1 stycznia 2023 roku, wystarczy, że podatnik jest płatnikiem PIT lub płatnikiem składek ZUS, aby móc skorzystać z ryczałtu od dochodów spółek.

Zatem, jeśli spółka odprowadza składki ZUS (społeczne lub zdrowotne) lub pobiera zaliczkę na PIT od wynagrodzenia przynajmniej jednej osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, to spełnia ten warunek.

  Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

  2. Zmiana zasad warunków odstąpienia od korekty wstępnej

  Jako korektę wstępną określa się zestawienie różnic księgowo-podatkowych, które w przyszłości mogą wiązać się z obowiązkiem zapłaty podatku. Sporządzenie korekty wstępnej jest obowiązkowe dla wszystkich podatników działających, którzy chcą skorzystać z estońskiego CIT w kolejnych okresach rozliczeniowych.

  Zgodnie z przepisami, podatnicy wybierający opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek zobligowani są na ostatni dzień roku podatkowego, poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, sporządzić informację o różnicach w przychodach i kosztach, wynikających z różnej ich klasyfikacji w celach podatkowych i prawa bilansowego, wraz z informacją o należnym podatku.

  Nowe zmiany w ustawie precyzują okres, po którym nie ma obowiązku płacenia podatku od korekty wstępnej w przypadku, gdy zastosowanie ma estoński CIT. Wyraźnie wskazuje się, że wygaśnięcie obowiązku podatkowego następuje, jeśli opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek jest stosowane nieprzerwanie przez minimum 4 lata podatkowe.

  3. Mieszane użytkowanie samochodu a zmiany w estońskim CIT

  Przed wprowadzeniem nowych przepisów dotyczących estońskiego CIT, wiele niejasności pojawiło się w kontekście opodatkowania wydatków związanych z mieszanym użytkowaniem samochodów.

  Najnowsze zmiany w estońskim CIT, precyzują jednak, że za „wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą” uznaje się 50% wydatków związanych z używaniem samochodów osobowych, które są użytkowane zarówno w celach związanych z działalnością gospodarczą, jak i prywatnymi.

  Jeśli zatem samochód osobowy użytkowany jest w sposób mieszany, aż 50 % wydatków związanych z jego utrzymaniem (w tym odpisy amortyzacyjne) jest objęte opodatkowaniem zgodnie z estońskim CIT.

  Przepisy te dotyczą nie tylko samochodów, ale także innych składników majątku firmy, takich jak telefony komórkowe, laptopy czy tablety.

  Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

  4. Spłata podatku od dochodu z przekształcenia

  Zmiany w ustawie dotyczącej estońskiego CIT wyjaśniają również interpretacyjne dotyczące terminu zapłaty podatku od dochodu z przekształcenia. Jest to należność, którą należy opłacić do Urzędu Skarbowego w przypadku przekształcenia np. osoby fizycznej, prowadzącej działalność gospodarczą w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

  Zgodnie z wprowadzonymi zmianami — podatek od dochodu z przekształcenia musi być zapłacony do końca trzeciego miesiąca pierwszego roku opodatkowania według estońskiego CIT.

   5. Zapłata podatku od dywidendy i podzielonego zysku

   Istotną zmianą, która dotknęła przepisy dot. estońskiego CIT jest także modyfikacja terminu płatności podatku od dywidendy lub dochodu z podziału zysku. Zgodnie z poprzednim brzmieniem przepisów, należało uiścić ten podatek do dwudziestego dnia siódmego miesiąca w roku podatkowym. W niektórych przypadkach mogło to prowadzić do powstania zaległości podatkowych.

   Od 1 stycznia 2023 roku ten termin został przedłużony. Spółka będzie miała czas na uregulowanie podatku i złożenie deklaracji aż do końca trzeciego miesiąca w roku podatkowym następującym po roku, w którym została podjęta decyzja o podziale zysku lub zaliczce na dywidendę.

    

    Pobierz bezpłatnego e-booka!

    Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

    Sprawdź nasze inne artykuły