no-script

W dzisiejszym zmiennym świecie biznesu wybór odpowiedniej struktury prawnej ma kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa. W tym artykule przyjrzymy się dwóm popularnym opcjom: prostej spółce akcyjnej (SA) oraz spółce z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.). Porównamy te dwie struktury pod kątem korzyści i ograniczeń, jakie niosą dla przedsiębiorców.

1. Wiadomości ogólne o spółce z o.o. i PSA

Prosta spółka akcyjna to idealna forma prowadzenia biznesu dla start-upów oraz spółek zajmujących się świadczeniem usług z zakresu nowych technologii. Natomiast nie wyklucza to firm zajmujących się innymi przedmiotami działalności.

Oba rodzaje spółek mogą zostać założone w każdym prawnie dopuszczalnym celu. Należy przy tym pamiętać, że cel spółki powinien być tożsamy ze wspólnym celem wszystkich wspólników.

Zarówno prostą spółkę akcyjną, jak i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć zarówno przez system teleinformatyczny Ministerstwa Sprawiedliwości S24, jak i w obecności notariusza. Natomiast warunkiem rejestracji przez portal S24 jest wniesienie przez wspólników wyłącznie wkładów pieniężnych.

W przypadku prostej spółki akcyjnej mówimy o akcjonariuszach, a w spółce z o.o. – o wspólnikach. W skład obydwu spółek może wchodzić jedna osoba, może być to kilka osób fizycznych czy inn osoba prawna. Warto zaznaczyć, że w obydwu spółkach, wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki własnym majątkiem (wyjątek art. 299 KSH w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością).

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prosta Spółka Akcyjna
Zarządzanie Model dualistyczny (zarząd i ewentualnie rada nadzorcza) Model dualistyczny lub monistyczny (możliwe powołanie rady dyrektorów)
Kapitał minimalny kapitał zakładowy wynoszący minimum 5.000 zł kapitał akcyjny wynoszący minimum 1 zł
Zawarcie umowy spółki Rejestracja przez S24 lub akt notarialny Rejestracja przez S24 lub akt notarialny
Wspólnicy conajmniej jeden conajmniej jeden
Jak możemy wypłacać środki pieniężne ze spółki? Dywidenda, ew. zaliczki na poczet dywidendy Możliwe wypłaty z kapitału akcyjnego niezależnie od wypłat dywidendy. Po pierwsze wypłaty nie mogą spowodować zmniejszenia kapitału akcyjnego poniżej 1 zł. Po drugie nie mogą spowodować utraty zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 meisięcy od dnia dokonania wypłaty
Konieczność obowiązkowych rezerw na pokrycie strat Brak konieczności ustanawiania obowiązkowych rezerw konieczność odpisów w wysokości 8% zysku rocznego na kapitał akcyjny- do momentu aż kapitał ten osiągnie co najmniej 5% sumy zobowiązań z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy
Jawność wspólników Wspólnicy posiadający więcej niż 10% udziału w kapitale zakładowym są widoczni w Krajowym Rejestrze Sądowym W KRS widnieją wyłącznie informacje o jedynym akcjonariuszu
Udziały Obowiązkowa księga udziałów prowadzona przez spółkę obowiązkowy rejestr akcjonariuszy prowadzony przez notariusza lub dom maklerski
Jak możemy zbyć udziały? Forma pisemna z podpisami poświadczonymi notarialnie Forma dokumentowa (wystarczy email)
Wkłady Pieniężne lub niepieniężne, z wyłączeniem praw niezbywalnych i świadczenia pracy lub usług Wkładem może być także świadczenie pracy lub usług
Zgromadzenie Wspólników Brak możliwości uczestnictwa za pomocą środków komunikowania się na odległość Możliwe uczestnicwo za pomocą środków komunikowania się na odległość
Organ zarządzający Zarząd Rada Dyrektorów LUB zarząd. Możliwość także Dyrektorzy Niewykonawczy o funkcjach nadzorczych
Likwidacja Obowiązkowa likwidacja zgodnie z procedurami z KSH Obowiązkowa likwidacja podobna do likwidacji spółki akcyjnej
Odpowiedzialność członków zarządu Solidarna odpowiedzialność członków zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki Solidarna odpowiedzialność członków zarządu w przypadku bezskutecznej egzekucji z majątku spółki. Dodatkowo odpowiada za składanie fałszywych oświadczeń

 

2. Wkład do spółki z o.o. i PSA

Najważniejszą różnicą pomiędzy PSA a spółką z o.o. jest kwota minimalnego kapitału. W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością kapitał zakładowy wynosi minimum 5.000 zł. W porównaniu do spółki z o.o., kapitał akcyjny to minimum 1 zł.

3. Organy spółki-najbardziej widoczne różnice [spółka z o.o. i prosta spóła akcyjna]

Jedną z podstawowych różnic między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a prostą spółką akcyjną są organy tych spółek. W spółce z o.o. głównym organem jest zarząd, natomiast w PSA spotykamy radę dyrektorów lub radę nadzorczą. Obie spółki mają natomiast podobne zasady podejmowania uchwał przez wspólników oraz zwoływania zebrań, z tym wyjątkiem, że w prostej spółce akcyjnej możliwe jest głosowanie elektroniczne.

W spółce z o.o. funkcjonuje zgromadzenie wspólników (organ właścicielski), zarząd (organ wykonawczy) oraz może pojawić się rada nadzorcza (organ nadzorczy). Podczas gdy w prostej spółce akcyjnej można powołać dokładnie takie same organy, nie jest to jednak obligatoryjne. Przepisy o prostej spółce akcyjnej dopuszczają utworzenie zamiast zarządu i rady nadzorczej organu zwanego radą dyrektorów. W jej skład wchodzą dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy.

Masz pytania Skorzystaj z pomocy naszych ekspertów!

4. A co ze sprzedażą udziałów/akcji w PSA i spółce z o.o.?

W przypadku sprzedaży udziałów w spółce z o.o. wymagana jest niestety forma pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi. Taka sprzedaż skuteczna jest z momentem jej dokonania, natomiast wymagane jest zarejestrowanie sprzedaży udziałów w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Sprawa jest o wiele prostsza w przypadku PSA. Sprzedaż akcji spółki wymaga zachowania tzw. formy dokumentowej, tzn. wystarczy dokumentacja mailowa, smsowa czy nagranie audio. Oznacza to, że do sprzedaży może dojść, jeśli możliwe jest zapoznanie się z treścią złożonych oświadczeń.

5. A co z wypłatą środków pieniężnych w spółce z o.o. i prostej spółce akcyjnej?

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może upoważnić zarząd do wypłaty dywidendy za dany rok obrotowy pod warunkiem, że spółka ta posiada środki wystarczające na wypłatę. Spółka może również wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy. To z kolei pod warunkiem, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk.W prostej spółce akcyjnej możliwe jest również wypłacanie zaliczek na poczet zysku. Przepisy nie przewidują w tym przypadku ograniczenia do połowy wypracowanego zysku w danym roku obrotowym. W odróżnieniu od zysku, zaliczka w przypadku prostej spółki akcyjnej nie może pochodzić z kapitału akcyjnego.

Akcjonariusze prostej spółki akcyjnej są uprawnieni do otrzymywania wypłat nie tylko z zysku, ale również z kapitału akcyjnego. Część kwot zgromadzonych na kapitale akcyjnym można przeznaczyć do wypłaty na rzecz akcjonariuszy bez przeprowadzania procedur podobnych do obniżenia kapitału zakładowego.

6. Rozwiązanie spółki z o.o. i PSA

Prosta spółka akcyjna ma być co do zasady prosta w założeniu i w likwidacji. Możliwe jest wypowiedzenie umowy spółki przez jednego ze wspólników. W przypadku spółki z o.o. nie ma takiej możliwości.

Podsumowanie

Podsumowując naszą analizę, wybór między prostą spółką akcyjną (SA) a spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) zależy od wielu czynników, takich jak cel działalności, plany rozwoju, a także preferencje i strategia biznesowa przedsiębiorcy.

SA może być atrakcyjna dla firm start-upowych, które potrzebują dostępu do kapitału inwestycyjnego i chcą działać na dynamicznym rynku. Z drugiej strony, Sp. z o.o. stanowi stabilne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie kontrolę nad firmą i ograniczenie ryzyka finansowego.

Nie ma jednej idealnej struktury prawnej dla wszystkich firm, dlatego warto skonsultować się z ekspertem prawnym i dokładnie przeanalizować swoje cele oraz potrzeby przed podjęciem decyzji. Pamiętajmy, że wybór struktury prawnej ma wpływ nie tylko na teraźniejszość, ale także na przyszłość naszego przedsiębiorstwa. Dlatego warto podjąć starannie przemyślaną decyzję, która będzie sprzyjać rozwojowi i sukcesowi Twojej firmy.

Pobierz bezpłatnego e-booka!

Dobierz najlepszą formę prawną dla swojej firmy!

Sprawdź nasze inne artykuły