no-script
Logo Altera - białe

Baza najważniejszych dokumentów, formularzy dla przedsiębiorców.

Szablony przydatnych dokumentów:

 • Nota korygująca: PDF.
 • Wezwanie do zapłaty: PDF i DOC.
 • Oświadczenie osoby, która prowadzi u podatnika ewidencję sprzedaży przy użyciu kasy rejestrującej, o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji: PDF.
 • Zmiany formy opodatkowania – karta podatkowa (PIT-16): PDF
 • Roczna deklaracja podatkowa karty podatkowej (PIT-16A): PDF
 • Wniosek o zmianę opodatkowania – wzór: PDF
 • Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (CEIDG-1): PDF
 • Oświadczenie o zmiany formy opodatkowania: PDF i DOC.
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu / poniesionej straty (PIT-36): PDF
 • Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L): PDF
 • Zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28): PDF
 • Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3): PDF
 • Zgłoszenie identyfikacyjne/ aktualizujące (NIP 8): PDF
 • Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R): PDF

Dokumenty kadrowe:

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie: PDF i DOC.
 • Umowa o pracę: PDF i DOC.
 • Umowa zlecenia: PDF i DOC.
 • Kwestionariusz osobowy dla pracownika: PDF i DOC.
 • Zgoda na przelew wynagrodzenia na rachunek bankowy: PDF i DOC.
 • Skierowanie na badania lekarskie: PDF i DOC.
 • Wniosek o urlop wypoczynkowy: PDF i DOC.
 • PIT-2 – Oświadczenie pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych: PDF.

Przydatne linki:

Szablon dokumentu do sporządzenia spisu z natury:

Dokumenty do dofinansowania z PFRON do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych:

 • Wn-D – wniosek o wypłatę miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.
 • INF-D-P  – miesięczna informacja o wynagrodzeniach, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności pracowników.
 • INF-O-PP – formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc.
 • Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Szablony uzupełniające dokumentu do założenia spółki:

 • Oświadczenie, czy spółka jest cudzoziemcem [DOC]
 • Lista adresów do doręczeń członków organu lub osób uprawnionych do powołania zarządu [DOC]
 • Lista adresów do doręczeń osób reprezentujących spółkę, likwidatorów lub prokurentów [DOC]